Filozofia Książka Nowość wydawnicza

Jerzy W. Gałkowski: Szkice o filozofii Karola Wojtyły

Zapisz się do newslettera:

Zgłoś konferencję, wypełniając formularz, który można pobrać > tutaj.

Dołącz o zespołu redakcyjnego portalu Academicon. Więcej informacji > tutaj.

Zamów książkę w Księgarni Academicon!

logo ksiegarnia academicon

 

V tom serii „Papieża Wojtyły Posługa Myślenia” wydany przez Instytut Jana Pawła II KUL oraz Wydawnictwo Academicon.  Jest to zbiór tekstów  prof. Jerzego W. Gałkowskiego.

[…] Co to znaczy, że człowiek jest wolny? Na czym polega przysługująca mu godność i co z niej wynika? Czym jest sumienie i dlaczego wyprowadza ona podmiot ku transcendencji? Czy i w jakim sensie należy respektować prawo naturalne? Jak rozumieć społeczny wymiar bytowania człowieka? Co kryje się za ideą i postulatem personalizmu? Czy rzeczywiście osoba ludzka osiąga swoją pełnię tylko poprzez dar z siebie? Czy globalizacja to szansa rozwoju człowieka, czy jej poważne zagrożenie? Jaki jest istotny sens i doniosłość kultury? Jaki jest związek między filozoficzną refleksją o człowieku a perspektywą teologiczną? To tylko niektóre z pytań, które podejmuje w swych szkicach profesor Gałkowski. Przewodnikiem w tych rozważaniach jest Karol Wojtyła/Jan Paweł II. Autor stale do jego myśli nawiązuje, starając się pokazać, że zarówno dla niego samego, jak i dla czytelnika myśl ta stanowi cenną inspirację i swoisty drogowskaz.

[…] Problemy filozoficzne i etyczne dotykają każdego człowieka i jeśli ktoś chce więcej na ten temat wiedzieć, musi ten trud samodokształcenia podjąć. Pośrednio więc książka ta zachęca czytelników do zainteresowania się problemami filozoficznymi ważnymi dla rozważenia własnych problemów życiowych – i to także jest cenny walor książki. Dodajmy jednak, że Autor nie nasyca swych rozważań nadmiernym terminologicznym bagażem filozoficznym, pisze raczej prosto, formułuje swe myśli językiem zrozumiałym dla każdego myślącego czytelnika, nawet nieznającego meandrów historii filozofii, stawia pytania i propozycje odpowiedzi na nie, prowokując go do własnych przemyśleń, nawet jeśli wymagają one poszerzenia własnej wiedzy filozoficznej. Jest to w tym sensie zachęta do pogłębiania własnej samowiedzy, do budowania własnej filozofii życia. W szczególności jest to zachęta, by przemyślenia Karola Wojtyły/św. Jana Pawła II były inspiracją do budowania własnego projektu życiowego. Warto ten trud podjąć – i warto w tym duchu czytać tę książkę.

Z Wprowadzenia ks. prof. dr. hab. Andrzeja Szostka


Autor: Jerzy W. Gałkowski
Objętość: 372 strony
Format: 176 x 250 mm
Rodzaj oprawy: twarda
Rok wydania: 2017

Spis treści, wprowadzenie i wstęp


Prof. dr hab. Jerzy W. Gałkowski ur. 25 IV 1937 r. w Jutrosinie (Wielkopolska). W latach 1956–61 studiował filozofię na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej KUL, specjalizując się w dziedzinie etyki. W 1967 r. obronił doktorat z filozofii chrześcijańskiej na podstawie pracy Analiza normowania moralnego u Jana Dunsa Szkota, napisanej pod kierunkiem ks. abp. doc. dr. hab. Karola Wojtyły. W 1979 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego, w 1990 r. stanowisko profesora nadzwyczajnego, zaś 1998 r. otrzymał tytuł profesora zwyczajnego. Do 2009 r. kierował Katedrą Etyki Społecznej i Politycznej KUL. Był członkiem wielu gremiów, m.in. Komitetu Dyrekcyjnego Bureau Internationale Catholique de l‘Enfance, Société Internationale Thomas d’Aquin, Rady Naukowej Instytutu Jana Pawła II KUL, polskiej sekcji UNESCO, Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej (Lublin) oraz Towarzystwa Naukowego KUL. W latach 1980–81 zaangażowany w tworzenie i działanie Wszechnicy „Solidarności” w Lublinie. Od 1989 do 1995 współpracownik Biura Reformy Szkolnej MEN. W latach 1995–2004 pełnił funkcję przewodniczącego Rady Programowej Radia Lublin SA.


Zamów książkę w Księgarni Academicon!

logo ksiegarnia academicon

Zleć nam wydanie

Zapraszamy autorów monografii, prac doktorskich, habilitacyjnych i innych prac naukowych, popularnonaukowych i dydaktycznych do wydania książki w nowoczesnym Wydawnictwie Academicon. Zapraszamy także do współpracy wydawniczej redaktorów czasopism, serii wydawniczych i prac zbiorowych.

Zleć nam usługę wydawniczą

Dla autorów, którzy chcieliby powierzyć nam tylko niektóre etapy procesu wydawniczego, przygotowaliśmy atrakcyjne pakiety usług: redakcyjny, dtp, graficzny, e-bookowy i drukarski.

Zamów książkę

Nasza e-księgarnia, gdzie znajdziesz nasze publikacje, i nie tylko...

Open Journal Systems

System do zarządzania online procesem redagowania czasopisma.

Open Conference System

System do zarządzania online konferencjami naukowymi.