Opracowanie komputerowe

Jest to ogół prac mających na celu nadanie tekstowi odpowiedniej formy, która zostanie odwzorowana za pomocą konkretnego sposobu jego publikacji: w wydrukowanej książce lub opracowanym formacie e-booka. Opracowanie komputerowe obejmuje: skład tekstu, łamanie tekstu.

Skład komputerowy tekstu to zespół czynności mających na celu takie jego wprowadzenie do edytora tekstu, by była możliwa jego edycja. Tekst po składzie winien mieć formę znaków kodowanych w danym foncie, a nie obrazu pisma. Metod dokonywania składu jest wiele:

  • komputerowe przepisywanie tekstu,
  • skanowanie tekstu i odczytywanie go za pomocą programu OCR,
  • wydobywanie nieedytowalnego tekstu z pliku o dowolnym formacie itp.

Łamanie komputerowe tekstu to zespół czynności polegających na nadaniu tekstowi odpowiedniej formy za pomocą programu komputerowego. Forma ta jest projektowana w postaci makiety (layoutu), która powstaje na etapie redakcji technicznej (adiustacji). Określa się w niej – za pomocą zestawu poleceń – format i podstawowe cechy wyglądu kolumny tekstowej, w tym sposób łączenia tekstu z grafiką. Łamanie to implementacja tych poleceń w konkretnym programie komputerowym, z wykorzystaniem bibliotek fontów. My korzystamy z najlepszego oprogramowania na rynku – Adobe Creative Suite v. 6. Posiadamy także kilka bibliotek fontów, m.in. pakiety firmy Adobe, Bitstream, EuroFont i ITC.

To jest teoria, którą skrupulatnie praktykujemy!


Kontakt: dtp@academicon.pl

< Powrót do oferty.