Procedura recenzji

Procedury recenzowania, którymi posługuje się Wydawnictwo Academicon, są zgodne z treścią Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 2 grudnia 2015 (Dz.U. 2015, poz. 2015) oraz wytycznymi dotyczącymi recenzowania przygotowanymi przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w broszurze Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce.

1. Teksty nadsyłane do publikacji są poddawane wstępnej ocenie przez Redakcje Wydawnictwa.

2. Wydawnictwo stosuje zasadę double blind review, zgodnie z którą recenzent i autor nie znają swoich tożsamości.

3. Teksty, które zostaną wstępnie przyjęte, są przekazywane do dwóch niezależnych recenzentów, którzy:

  1. nie są afiliowani przy tej samej placówce, z której pochodzą autorzy,
  2. nie pozostają z autorem w konflikcie interesów,
  3. nie są względem autorów z zależności służbowej,
  4. w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji nie pozostawali względem autorów w bezpośredniej współpracy naukowej,
  5. nie pozostają względem autorów w bliskich stosunkach osobistych (w przypadku, gdy grono specjalistów z danej dziedzinie jest bardzo wąskie, może mieć miejsce odstępstwo od zasad wyrażonych w punktach c–e),
  6. są kompetentni w danej dziedzinie i posiadają stopień doktora habilitowanego oraz odpowiedni dorobek naukowy,
  7. cieszą się nieposzlakowaną opinią recenzenta.

4. Wydawnictwo przekazuje potencjalnemu recenzentowi opis publikacji (tytuł, ilość arkuszy) oraz streszczenie tekstu, pozostawiając mu pełną swobodę podjęcia decyzji o przyjęciu lub odrzuceniu tekstu do recenzji, ale proponując termin podjęcia decyzji.

5. Recenzenci są zobowiązani w trakcie procesu recenzowania do poufności w opiniach na temat recenzowanego tekstu oraz nie wolno im wykorzystywać wiedzy na jego temat przed jego publikacją.

6. Recenzent przekazuje recenzję sporządzoną za pomocą formularza recenzji w postaci elektronicznej na adres e-mail Wydawnictwa (wydawnictwo@academicon.pl). Recenzja jest przechowywana w Wydawnictwie przez okres 5 lat.

7. Recenzja powinna być sprawiedliwa, obiektywna, wnikliwa, rzetelna, konstruktywna i zgodna z posiadaną wiedzą. Wydawnictwo nie przyjmuje recenzji ewidentnie niespełniających merytorycznych i formalnych wymagań recenzji naukowej, w tym recenzji zdawkowych, zdominowanych przez nieumotywowane opinie krytyczne bądź nieumotywowane pochwały, pozbawionych logicznego powiązania między treścią a konkluzją, tj. recenzji zdecydowanie krytycznych, lecz z konkluzją pozytywną bądź odwrotnie.

8. Recenzent jest zobowiązany do ujawniania ewentualnych plagiatów, podejrzenia o plagiat lub zbędną (zduplikowaną) publikację, a także uchybień w przytaczaniu danych (manipulacji danymi).

9. Uwagi recenzenta przekazywane są autorowi recenzowanego tekstu. Racjonalne i umotywowane konkluzje przedstawione w recenzji są dla niego wiążące. Ma on obowiązek uwzględnić zalecenia recenzentów i w odpowiedni sposób poprawić tekst. Recenzentom przysługuje prawo do powtórnej weryfikacji poprawionego tekstu.

10. W przypadku gdy autor tekstu nie zgadza się z konkluzjami recenzenta ma prawo do ustosunkowania się do nich wobec Wydawnictwa.

11. Decyzję o przyjęciu publikacji po planu wydawniczego podejmuje Kierownik Redakcji Wydawnictwa, przy wsparciu członków Rady Naukowej Wydawnictwa, na podstawie rekomendacji dwóch recenzji wydawniczych.

Formularz recenzji