O wydawnictwie

Naszą ofertę kierujemy do AUTOREK i AUTORÓW zainteresowanych wydaniem swoich prac na wysokim poziomie edytorskim. Zapraszamy także do współpracy wydawniczej REDAKTORÓW czasopism, serii wydawniczych i prac zbiorowych.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie wydawnicze, które zaowocowało przygotowaniem ponad trzystu publikacji naukowych, popularnonaukowych, literackich, dydaktycznych, encyklopedycznych, słownikowych, technicznych, albumowych, prasowych, magazynowych i komercyjnych.


Polityka wydawnicza

Zasady etyki publikacyjnej

Wydawnictwo stosuje najwyższe standardy publikacyjne i kieruje się w swojej misji przestrzeganiem zasad etyki. W przypadku stwierdzenia nierzetelności naukowej dokumentuje wszelkie jej przejawy oraz informuje odpowiednie podmioty.

Autor, zgłaszając pracę do wydania w Wydawnictwie Academicon, jest zobowiązany do zagwarantowania pełnej oryginalności dzieła, a także do unikania takich zjawisk, jak:

 • plagiat, czyli przywłaszczenie cudzego utworu w całości bądź w części,
 • autoplagiat (zduplikowanie publikacji), czyli opublikowanie własnego utworu w całości lub w części w więcej niż jednym wydawnictwie.

Należy podkreślić, że Autor zgłaszający publikację do wydania w Wydawnictwie Academicon powinien precyzyjnie podać wkład poszczególnych osób w powstanie utworu, z określeniem ich afiliacji, informacji na temat autorstwa koncepcji, założeń metodycznych, merytorycznego opracowania wyników itp.

Autor jest zobowiązany podać informację o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów.

Dzięki opisanemu wyżej postępowaniu można uniknąć takich nieprawidłowości, jak:

 • autorstwo widmo (ang. ghost authorship), czyli pominięcie w wykazie autorów osób, które przyczyniły do powstania pracy,
 • autorstwo gościnne lub grzecznościowe (ang. guest authorship), czyli przypisanie autorstwa osobom, które nie mają wkładu w przedłożone opracowanie.

Do innych zjawisk stojących w sprzeczności z zasadami etyki publikacyjnej należy sfabrykowanie danych, czyli oparcie pracy naukowej na nieprawdziwych wynikach badań.

W przypadku podejrzenia występowania jednej z wymienionych form nieprzestrzegania zasad etyki publikacyjnej Wydawnictwo Academicon podejmuje następujące działania:

 • zwraca się do Autora z prośbą o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji i rozstrzygnięcie, czy podejrzenia są uzasadnione i wymagają rewizji pracy lub jej odrzucenia. Decyzja o odrzuceniu pracy powinna być poprzedzona analizą całości utworu, której celem będzie wskazanie fragmentów nieoryginalnych, zduplikowanych lub zaczerpniętych z innego dzieła ze wskazaniem źródła ich pochodzenia. Taką analizę w uzasadnionych przypadkach Wydawnictwo Academicon przeprowadza z wykorzystaniem wybranego systemu antyplagiatowego,
 • przekazuje informację o stwierdzeniu udokumentowanego naruszenia zasad etyki do przełożonego jednostki podstawowej, w której zatrudniony jest Autor.

W ten sposób gwarantujemy Czytelnikom pewność, że nasze publikacje są tworzone w sposób transparentny, uczciwy i z poszanowaniem autorstwa dzieła.

Procedura recenzowania

Procedury recenzowania, którymi posługuje się Wydawnictwo Academicon, są zgodne z treścią Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 2 grudnia 2015 (Dz.U. 2015, poz. 2015) oraz wytycznymi dotyczącymi recenzowania przygotowanymi przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w broszurze Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce.

1. Teksty nadsyłane do publikacji są poddawane wstępnej ocenie przez Redakcje Wydawnictwa.

2. Wydawnictwo stosuje zasadę double blind review, zgodnie z którą recenzent i autor nie znają swoich tożsamości.

3. Teksty, które zostaną wstępnie przyjęte, są przekazywane do dwóch niezależnych recenzentów, którzy:

 1. nie są afiliowani przy tej samej placówce, z której pochodzą autorzy,
 2. nie pozostają z autorem w konflikcie interesów,
 3. nie są względem autorów z zależności służbowej,
 4. w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji nie pozostawali względem autorów w bezpośredniej współpracy naukowej,
 5. nie pozostają względem autorów w bliskich stosunkach osobistych (w przypadku, gdy grono specjalistów z danej dziedzinie jest bardzo wąskie, może mieć miejsce odstępstwo od zasad wyrażonych w punktach c–e),
 6. są kompetentni w danej dziedzinie i posiadają co najmniej stopień doktora oraz odpowiedni dorobek naukowy,
 7. cieszą się nieposzlakowaną opinią recenzenta.

4. Wydawnictwo przekazuje potencjalnemu recenzentowi opis publikacji (tytuł, ilość arkuszy) oraz streszczenie tekstu, pozostawiając mu pełną swobodę podjęcia decyzji o przyjęciu lub odrzuceniu tekstu do recenzji, ale proponując termin podjęcia decyzji.

5. Recenzenci są zobowiązani w trakcie procesu recenzowania do poufności w opiniach na temat recenzowanego tekstu oraz nie wolno im wykorzystywać wiedzy na jego temat przed jego publikacją.

6. Recenzent przekazuje sporządzoną recenzję w postaci elektronicznej na adres e-mail Wydawnictwo oraz w formie papierowej z odręcznym podpisem, która przechowywana jest w Wydawnictwie przez okres 5 lat.

7. Wydawnictwo nie przyjmuje recenzji ewidentnie niespełniających merytorycznych i formalnych wymagań recenzji naukowej, w tym recenzji zdawkowych, zdominowanych przez nieumotywowane opinie krytyczne bądź nieumotywowane pochwały, pozbawionych logicznego powiązania między treścią a konkluzją, tj. recenzji zdecydowanie krytycznych, lecz z konkluzją pozytywną bądź odwrotnie.

8. Uwagi recenzenta przekazywane są autorowi recenzowanego tekstu. Racjonalne i umotywowane konkluzje przedstawione w recenzji są dla niego wiążące. Ma on obowiązek uwzględnić zalecenia recenzentów i w odpowiedni sposób poprawić tekst. Recenzentom przysługuje prawo do powtórnej weryfikacji poprawionego tekstu.

9. W przypadku gdy autor tekstu nie zgadza się z konkluzjami recenzenta, ma prawo do ustosunkowania się do nich wobec Wydawnictwa.

10. Decyzję o przyjęciu publikacji po planu wydawniczego podejmuje Kierownik Redakcji Wydawnictwa, przy wsparciu członków Rady Naukowej Wydawnictwa, na podstawie dwóch pozytywnych konkluzji recenzji wydawniczych.

Przygotowujemy do publikacji właściwie każdy typ publikacji, a w szczególności:

 • monografie naukowe,
 • książki popularnonaukowe i dydaktyczne,
 • czasopisma naukowe i popularnonaukowe,
 • materiały konferecyjne (m.in. książki abstraktów, plakaty, programy).

Posiadamy:

 • własną e-księgarnię i współpracujemy z wieloma księgarniami w całej Polsce.
 • własny system do zarządzania pracami nad przygotowaniem krajowych i międzynarodowych czasopism naukowych – Open Journal Systems.
 • własny system do zarządzania konferencjami naukowymi – Open Conference System.
Pakiet DTP

Skład, łamanie, korekta ilustracji, np. wykresów, diagramów, map, schematów, wzorów.

Pakiet graficzny

Projektowanie okładki i stron tytułowych, tworzenie makiety książki, przygotowanie ilustracji.

Open Journal Systems

Platforma do redagowania czasopism naukowych.

Pakiet e-bookowy

Zapis książki w formatach: pdf, epub, mobi.