Książka Nowość wydawnicza

Pisma z socjologii moralności

Pisma z socjologii moralności
Prezentowany wybór pism Niklasa Luhmanna zawiera trzy teksty. Dwa z nich – Socjologia moralności i Etyka jako refleksyjna teoria moralności – to najobszerniejsze, najbardziej całościowe opracowania Luhmanna na temat moralności. Trzeci z prezentowanych tekstów to stanowiąca popularną syntezę jego stanowiska w kwestiach dotyczących moralności i etyki mowa Paradigm Lost. O etycznej refleksji nad moralnością, wygłoszona z okazji otrzymania przez socjologa Nagrody im. Hegla (1988). Publikacja została wydana przez Wydawnictwo Academicon i opracowana przez Studio DTP Academicon.

Tytuł: Pisma z socjologii moralności
Autor: Niklas Luhmann
Tłumaczenie, wprowadzenie i opracowanie naukowe: Katarzyna Jaśtal, Jacek Jaśtal
Wydawca: Wydawnictwo Academicon
Miejsce i rok wydania: Lublin 2023
Stron:
248
ISBN: 978-83-67134-12-5
DOI: 10.52097/acapress.9788367134170


Zamów książkę teraz


Jak twierdzi N. Luhmann, jeden z klasyków współczesnej myśli społecznej, etyka na ostrzegać przed moralnością. Nie powinna też skupiać się na osobach, ale na tym, co dzieje się między nimi, czyli komunikacji. Antyhumanistyczna koncepcja etyki zarysowana przez N. Luhmanna w ramach jego ogólnej teorii systemów społecznych świetnie wpisuje się w aktualne dyskusje na temat kondycji współczesnych społeczeństw. Stanowi też bardzo inspirujący punkty wyjścia do rozważań na temat zmian cywilizacyjnych i rozwoju nowych technologii, posthumanizmu i krytyki antropocentryzmu. 


Zob. spis treści

Zob. wprowadzenie


Pisma z socjologii moralności
Socjologia moralnosci_baner 2
Socjologia moralnosci_baner 3
Pisma z socjologii moralności Socjologia moralnosci_baner 2 Socjologia moralnosci_baner 3

KILKA SŁÓW O AUTORZE

Niklas Luhmann (1927–1998), niemiecki socjolog i teoretyk społeczeństwa, jeden z najwybitniejszych socjologów XX w., najważniejszy przedstawiciel teorii systemów społecznych. W swoich pracach nawiązywał do funkcjonalizmu T. Parsonsa, cybernetyki, koncepcji samoorganizujących się systemów biologicznych H. Maturany i F. Varela, logiki form G. Spencera-Browna, inspirował się także filozofią Kanta, idealizmem niemieckim i fenomenologią. Punktem wyjścia jego teorii jest założenie, że społeczeństwo konstytuowane jest przez komunikację, której ogólny schemat przejawia się w poszczególnych, funkcjonalnie zróżnicowanych systemach społecznych (np. ekonomii, prawie, nauce, sztuce, polityce, religii, mediach). Odwołując się do formy komunikacji można opisać mechanizmy działania i ewolucję (różnicowanie się) tych systemów. Osoby jako systemy psychiczne nie są wg N. Luhmanna częścią systemów społecznych, ale ich zewnętrznym środowiskiem. Luhmann jest autorem kilkudziesięciu monografii, z których najważniejsze to: Systemy społeczne. Zarys ogólnej teorii (1984, wyd. pol. 2012) oraz Die Gesellschaft der Gesellschaft (1997).

KILKA SŁÓW O TŁUMACZACH

Katarzyna Jaśtal – prof. dr hab. literaturoznawstwa, kierownik Katedry Literatury Niemieckojęzycznej  w  Instytucie Filologii Germańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zajmuje się literaturą niemiecką i austriacką XIX i XX w., epistolografią i kulturą rękopiśmienną, w tym dziewiętnastowiecznymi rękopisami z tzw. Zbiorów Berlińskich przechowywanymi w Bibliotece Jagiellońskiej. Na jej dorobek naukowy składają się liczne artykuły oraz monografie, m.in.: Körperkonstruktionen in der frühen Prosa Heinrich Heines (2010) oraz Niemcy: naród i ciało [Germans: Nation and corporeality] (2015). Jest także autorką  przekładów niemieckich tekstów naukowych na język polski (m.in. B. Schultze, Perspektywy polonistyczne i komparatystyczne (1999)).

Jacek Jaśtal – dr hab. filozofii, zajmuje się metaetyką, historią etyki (w szczególności starożytnej), socjologią moralności oraz współczesnymi zmianami społecznymi związanymi z rozwojem technologii informatycznych. Opublikował m.in. Natura cnoty. Problematyka emocji w neoarystotelesowskiej etyce cnót (2009), Etyka i czas. Wariacje aretologiczne (2015), Czas i bezczasowość. Konstrukcje społeczne i doświadczenie osobowe (2018, wraz z I. Butmanowicz-Dębicką), Nadzieja z Melos. Przyczynek do debaty nad pojęciem elpis (2021). Tłumaczył teksty naukowe z języka angielskiego i niemieckiego (m.in. wybór tekstów z etyki cnót Etyka i charakter (2004)).


Książka została przygotowana przez nasze Studio DTP.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować