Filozofia Książka Nowość wydawnicza

Kryzys cywilizacji europejskiej wobec chrześcijaństwa w myśli Juana Donoso Cortésa

Ukazała się nowość w Wydawnictwie Academicon – I tom z serii „Studia z Filozofii Polityki”. Książka Jana Kłosa Kryzys cywilizacji europejskiej wobec chrześcijaństwa w myśli Juana Donoso Cortésa, poświęcona poglądom hiszpańskiego filozofa, dyplomaty, polityka, płomiennego mówcy i wizjonera, zwanego „Kasandrą epoki”. W jego myśli i na jej tle poruszane są wielkie i uniwersalne zagadnienia filozofii polityki: indywidualnej wolności i wspólnotowości, władzy i posłuszeństwa, rewolucji i reformy, świeckości i wyznaniowości, pozytywności i naturalności prawa itd.

Autor: Jan Kłos
Tytuł: Kryzys cywilizacji europejskiej wobec chrześcijaństwa w myśli Juana Donoso Cortésa
Miejsce i rok wydania: Lublin 2017
Seria: Studia z Filozofii Polityki
Stron: 316
ISBN: 978-83-62475-27-8
Oprawa: miękka
Termin wydania: grudzień 2017


Zamów książkę teraz


Rozważania nad myślą Juana Donoso Cortésa wydają się obecnie szczególnie aktualnym przedsięwzięciem badawczym pomimo dzielącego nas czasu. Nadzieje nowożytnego ego cogito związane z planem zbudowania uniwersalnej płaszczyzny zgody w warunkach zracjonalizowanego deizmu, w oderwaniu od indywidualnych odmienności, następnie wzmocnione oświeceniowym projektem autonomicznego podmiotu i jego umów społecznych zmiotła rewolucyjna pożoga. Socjologowie w słowach przywodzących na myśl lamenty Kasandry opisują dylematy współczesnego człowieka: labilność tożsamości, zamieranie wolnych stowarzyszeń, globalizacja świadomości, osłabienie ducha wspólnoty i solidaryzmu społecznego, wreszcie poprawność polityczna, która bodaj całkowicie zawiesza pytanie o zło i dobro moralne. Bez zbytniej przesady tedy możemy określić naszą sytuację jako symboliczny zakręt dziejowy, kiedy to na nowo stawiane są pytania o wartości, którymi żyła epoka przednowożytna, o państwo narodowe, siłę tradycji, które spajają i ożywiają ducha wspólnoty, o rolę chrześcijaństwa, wreszcie o pozycję Kościoła w państwie.

– pisze Autor we wstępie.

Kim był Juan Donoso Cortés?

Donoso był przede wszystkim, tak jak Balmes, przenikliwym interpretatorem głębokiego xix-wiecznego kryzysu. Bezpieczniejszy (duchowo) i bardziej precyzyjny niż Kierkegaard, Burkhardt i Nietzsche Donoso […] trafnie zrozumiał ruinę współczesnej Europy i zauważył […] zło starego kontynentu.

José Acedo Castilla


Całość myśli Cortésa ukazana i porównana jest z plejadą nazwisk najznakomitszych myślicieli występujących aż po dzisiejszy dzień. Z pewnością autor tego opracowania napotkał na wiele trudności w przedstawianiu poglądów i postawy intelektualnej Cortésa. Z jednej strony jego sposób pisania daleki nieraz od precyzji i namiętne polemiki, a z drugiej połączenie myśli religijnej (teologii), filozofii, uwag na temat praktyki i teorii polityki powodowało wiele niejasności i splątań. Jednakże J. Kłos jasno przedstawił te zawiłości, a szczególną wartością książki jest ukazanie całości horyzontu myśli Cortésa na tle bardzo szerokiej intelektualnej panoramy epoki. Dodatkowo poglądy Cortésa zostały w wielu przypadkach naświetlone analizami współczesnymi, co nadaje omawianej książce nie tylko walor opracowania historycznego, ale również włącza jej treść w toczony dzisiaj dialog intelektualny.

Przedstawiona książka nadto wypełnia pewną lukę w polskiej literaturze naukowej, w której niezbyt wiele miejsca zajmuje interesująca (jak pokazał J. Kłos) myśl hiszpańska.

Z tych wszystkich względów książka Jana Kłosa o poglądach Cortésa ukazuje się jako wartościowy wkład zarówno w poznanie części historii europejskiej myśli filozoficzno-politycznej, jak i w dzisiejsze dyskusje na te tematy.

Z recenzji wydawniczej prof. dr. hab. Jerzego W. Gałkowskiego


Przeczytaj wprowadzenie do książki.

Kryzys_baner 3
Kryzys_baner 3

Spis treści

Wprowadzenie

I. RECEPCJA MYŚLI JUANA DONOSO CORTÉSA

1. Zarys doktryny konserwatywnej
2. Cortés w oczach komentatorów

II. CORTÉS W KONTEKŚCIE PRZEMIAN POLITYCZNYCH

1. Sytuacja polityczna w Hiszpanii
2. Rewolta karlistowska
3. Juan Donoso Cortés wobec zmian politycznych
4. Zerwanie z filozofią racjonalistyczną

III. WOKÓŁ ONTOLOGII WOLNOŚCI I ŁADU

1. Dyktatura jako forma rządzenia – lekarstwo na niemoc debaty

1.1. Decyzjonizm
1.2. Anatomia życia społecznego – siły inwazyjne kontra siły oporu
1.3. Przyczyny rewolucji
1.4. Rodzaje hamulców
1.5. Końcowa argumentacja za dyktaturą – dyktatura sztyletu kontra dyktatura szabli

2. Katolicyzm wobec socjalizmu i liberalizmu

2.1. Teologia polityczna – elementy afirmatywizmu i sprawa wolności wyboru
2.2. Wolność i posłuszeństwo
2.3. Dialektyka światła i ciemności
2.4. Idea autorytetu
2.5. Rodzina oraz idea ojcostwa
2.6. Hierarchiczna wizja społeczeństwa – harmonia i hierarchia

2.6.1. Wielkość kapłaństwa
2.6.2. Katolicyzm jako miłość

2.7. Odpowiedź księciu de Broglie – diagnoza sytuacji

2.7.1. Krytyka parlamentaryzmu
2.7.2. Siła średniowiecza
2.7.3. Wolność i władza wyboru – konsekwencje upadku

2.8. Stanowisko liberalne i socjalistyczne

IV. W KIERUNKU CYWILIZACJI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ – UWOLNIENIE OD NEGACJI

1. Kapłan i żołnierz jako społeczne archetypy – znaczenie ofiary
2. Pochwała dobrowolnie przyjętego cierpienia
3. Kwestia solidarności w kontekście szkoły liberalnej i w katolicyzmie
4. Rodzina ostoją solidarności
5. Katolicyzm – wielka synteza

5.1. Ofiara krwi
5.2. Doktryna katolicka – jedyne rozwiązanie
5.3. Najwyższy porządek jako jedność syntezy

Zakończenie

Bibliografia

Summary

Indeks


Patroni medialni

              Książka została przygotowana przez nasze Studio DTP.

Wykonaliśmy:

  • projekt graficzny okładki
  • layout
  • skład i łamanie
  • przygotowanie do druku
  • opracowanie redakcyjne