Filozofia Książka Nowość wydawnicza

Czy istnieje coś, co zwiemy moralnym charakterem i cnotą?

Publikujemy książkę Czy istnieje coś, co zwiemy moralnym charakterem i cnotą? autorstwa Nataszy Szutty. Jest to wyczerpująca i napisana świetnym językiem książka, ukazująca współczesny obraz jednego z czołowych nurtów w etyce – etyki cnót.

Książka stanowi drugi tom serii „Studia z Teorii Etyki”. Dwa pozostałe tomy tomy to: t. 1: W poszukiwaniu moralnego charakteru, red. Artur i Natasza Szutta, Lublin 2015, t. 3: Artur Szutta, Intuicje moralne. O poznaniu dobra i zła, Lublin 2018.


Nietrudno uzasadnić tezę, że współczesna etyka cnót jest obecnie jednym z najważniejszych nurtów w etyce. Przemawia za nią wiele faktów. Po pierwsze, niezliczona ilość publikacji na jej temat. Jedna osoba nie jest w stanie ich przeczytać lub choćby skatalogować. Po drugie, szerokość jej zastosowania – aplikuje się ją niemal w każdej dziedzinie etyki szczegółowej, począwszy od etyki wychowania, przez m.in. etykę społeczną, polityczną, etykę biznesu, aż po bioetykę. Po trzecie, etycy cnót są obecni we wszystkich współcześnie najważniejszych debatach etycznych. Teoretycy moralności etykę cnót traktują na równi z takimi teoriami etycznymi, jak utylitaryzm i deontologia, od których krytyki prekursorzy etyki cnót rozpoczynali restaurację pojęcia cnoty i ufundowanej na nim koncepcji etyki. Po czwarte, język aretologiczny jest powszechnie obecny w dyskusjach etycznych, został nawet zapożyczony przez inne filozoficzne dyscypliny, m.in. epistemologię, w ramach której sporo mówi się o roli i znaczeniu cnót epistemicznych. Stał się na tyle popularny, że podchwyciły go media masowe, w których na co dzień mówi się o cnotach obywatelskich, gdy podejmowana jest problematyka społeczna i polityczna.

Ze wstępu

Książka Nataszy Szutty jest bez wątpienia jedną z najbardziej kompletnych polskich rozpraw naukowych poświęconych współczesnej etyce cnót. Warto dodać, że autorka pracuje nad tą tematyką od lat i zna się na niej bardzo dobrze. Każdy filozof akademicki zajmujący się etyką, każdy psycholog moralności i każdy teoretyk wychowania jest świadom tego, jak istotnym obszarem dzisiejszych badań nad zagadnieniami etyki jest teoria cnót. Imponujące jest bogactwo zebranego materiału, wnikliwie i szczegółowo komentowanego przez Nataszę Szuttę, obszerna cytowana bibliografia oraz próba zarysowania własnego stanowiska w dziedzinie badań, w której niełatwo o pełną analityczną jasność i jednoznaczną interpretację wielu zjawisk z pogranicza wszystkich wymienionych dziedzin nauk o człowieku.

Na podstawie recenzji prof. dr hab. Joanny Górnickiej-Kalinowskiej (Uniwersytet Warszawski)

W monografii dokonano wnikliwej, krytycznej analizy sporu między zwolennikami klasycznych koncepcji charakteru moralnego i cnót moralnych ze stanowiskami zwolenników sytuacyjnego determinizmu ocen i zachowań moralnych. Za bardzo trafną i udaną propozycję teoretyczną uznać trzeba wykorzystanie współczesnych, funkcjonalistycznych teorii osobowości w „godzeniu” obu stron tego sporu. Autorka umiejętnie połączyła szeroko pomyślany przegląd podejmowanej problematyki z jej własnymi ocenami krytycznymi i propozycjami syntez w kilku zakresach problemowych. Bardzo pozytywnie oceniam poznawczą wartość problematyki podjętej w monografii Nataszy Szutty i oryginalność zaproponowanego w niej rozwiązania.

Na podstawie recenzji prof. dr. hab. Czesława Nosala (Uniwersytet SWPS) 


Zob. wstęp i spis treści


Zob. relację ze spotkania autorskiego z Nataszą Szuttą w Europejskim Centrum Kultury.

Zob. wywiad z Autorką na portalu filozofuj.eu.


Zamów książkę teraz


Natasza Szutta – doktor, pracownik Instytutu Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego. Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II i Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w etyce, metaetyce i psychologii moralności. Autorka wielu publikacji naukowych, m.in. monografii Współczesna etyka cnót.Projekt nowej etyki? (Gdańsk 2007), redaktorka książek Współczesna etyka cnót: możliwości i ograniczenia (Warszawa 2010) oraz (z A. Szuttą) W poszukiwaniu moralnego charakteru (Lublin 2015). Związana z czasopismem popularnonaukowym „Filozofuj!”, w którym prowadzi stały dział „Etyka w literaturze”.


Wydawnictwo
Academicon

Zapraszamy do współpracy >

Autor: Natasza Szutta
Tytuł:
Czy istnieje coś, co zwiemy moralnym charakterem i cnotą?
Wydawca:
Wydawnictwo Academicon
Miejsce i rok wydania: Lublin 2017


Studio DTP
Academicon

Zapraszamy do współpracy >

Wykonaliśmy:

  • projekt graficzny okładki
  • layout
  • skład i łamanie
  • przygotowanie do druku

Księgarnia
Academicon

Zamów książkę >


 

4 komentarze

Kliknij, aby skomentować