Książka Nowość wydawnicza

Inedita Kazimierza Twardowskiego, tom 5

Cykl Ineditów Kazimierza Twardowskiego zawiera jego niepublikowane dotąd lub trudno dostępne prace, oparte w większości na rękopisach znajdujących się w Archiwum Kazimierza Twardowskiego w Warszawie. Tom ineditów Kazimierza Twardowskiego zatytułowany Historia filozofii starożytnej zawiera wykłady Kazimierza Twardowskiego z historii filozofii starożytnej. Ich publikacja ma istotny wpływ na kultywowanie polskiej tradycji filozoficznej i narodowego dziedzictwa intelektualnego i kulturowego. Umożliwia pogłębienie badań nad filozofią Twardowskiego, a w szczególności pozwala na pełniejsze zrozumienie jego wpływu na kształtowanie się poglądów innych przedstawicieli Szkoły Lwowsko-Warszawskiej. Może też odegrać rolę w nauczaniu filozofii ze względu na znaczące walory dydaktyczne wykładów Twardowskiego, takie jak jasność, zwięzłość, dokładność, rzetelność. Publikacja została wydana przez Wydawnictwo Academicon i opracowana przez Studio DTP Academicon.

Tytuł: Inedita, t. 5: Historia filozofii starożytnej
Autor: Kazimierz Twardowski
Opracowanie naukowe: Wojciech Rechlewicz
Wydawca: Wydawnictwo Academicon
Miejsce i rok wydania: Lublin 2023
Stron: 537

ISBN: 978-83-67134-18-7
DOI: 10.52097/acapress.9788367134194


Zamów książkę teraz


Tom piąty Ineditów Kazimierza Twardowskiego obejmuje wykłady z historii filozofii starożytnej, wygłaszane na Uniwersytecie Lwowskim w latach 1896–1031. Twardowski uważał, że historię filozofii można rozumieć jako historię ścierających się ze sobą poglądów na świat i życie. Choć poglądów takich nie można uzasadnić naukowo, to – jak zaznaczał – odgrywają one ważną rolę w ludzkim życiu. Stąd też istotne znaczenie ma historia filozofii. Tekst książki został zrekonstruowany i zredagowany na podstawie rękopisów i maszynopisów znajdujących się w Archiwum Kazimierza Twardowskiego (AKT) w Warszawie. Są to następujące dokumenty (kolejność jak w opracowaniu): (1) AKT P.4,1, Uzupełnienia do wykładów „Historia filozofii w zarysie”, 1930/1931; (2) AKT P.11,1, Filozofia indyjska. Grecka do atomistów, 1912/1913; (3) AKT P.1,1. Przegląd dziejów filozofii od wieków najdawniejszych pod koniec wieku XVIII, 1896 (część starożytna); (4) AKT P.2,1, Historia filozofii greckiej I. Tales, sofiści itd., 1898; (5) AKT P.2,2, Historia filozofii greckiej II (w epoce rozkwitu): sofiści, Sokrates, Platon, 1899; (6) AKT P.3,2, Rozwój filozofii greckiej, 1924/1925; (7) AKT P.2,3, Historia filozofii greckiej od Arystotelesa do Ojców Kościoła, 1900. Powyższe tytuły zostały w książce nieco zmienione, co było podyktowane względami językowymi oraz potrzebą dokładniejszego dostosowania niektórych tytułów do zawartości wykładów. Ingerencje redakcyjne w oryginalny tekst obejmują przede wszystkim: rozwinięcie skrótowych sformułowań, dostosowanie tekstu do obecnych standardów językowych, uzupełnienie informacji bibliograficznych, pominięcie skreśleń, które są nieistotne, dokładne opracowanie fragmentów zapisanych w języku greckim.


Zob. spis treści

Zob. wprowadzenie


inedita twardowskiego_ t 5_baner_1
inedita twardowskiego_ t 5_baner_2
inedita twardowskiego_ t 5_baner_3
inedita twardowskiego_ t 5_baner_1 inedita twardowskiego_ t 5_baner_2 inedita twardowskiego_ t 5_baner_3

KILKA SŁÓW O AUTORZE

Kazimierz Twardowski (18661938). Filozof, psycholog. Założyciel Szkoły Lwowsko-Warszawskiej. Profesor w Uniwersytecie Lwowskim. Autor m.in. książek: O filozofii średniowiecznej wykładów sześć (1910), Mowy i rozprawy z okresu działalności w Towarzystwie Nauczycieli Szkół Wyższych (1912), Rozprawy i artykuły filozoficzne (1927), Wybrane pisma filozoficzne (1965), Wybór pism psychologicznych i pedagogicznych (1992), Etyka (1995), Filozofia i muzyka (2005), Myśl, mowa i czyn. III (20132014).

KILKA SŁÓW O REDAKTORZE NAUKOWYM

Wojciech Rechlewicz – doktor habilitowany filozofii, absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, obecnie pracownik badawczo-dydaktyczny Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na dorobku Szkoły Lwowsko-Warszawskiej, logice praktycznej, filozoficznych zagadnieniach polityki i bezpieczeństwa. Autor monografii Nauka wobec metafizyki. Poglądy filozoficzne Kazimierza Twardowskiego (2015).      


Książka została przygotowana przez nasze Studio DTP.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować