Książka

Andrzej K. Rogalski: Logika języka a gramatyka. Gramatyka spekulatywna a wybrane współczesne teorie lingwistyczne

Praca należy do dziedziny semiotyki i filozofii języka, a stanowi monograficzne opracowanie problematyki ogólnej gramatyczno-logicznej teorii języka. […]

Autor stara się wykazać, że dwa współczesne programy podstawowych badań nad językiem (Chomsky i Jackendoff), różniące się punktem wyjścia, stawianymi sobie celami, a zwłaszcza projektowanymi metodami, dochodzą na pewnym podstawowym poziomie do analogicznych rezultatów. Broni też w pewnym zakresie programu gramatyki spekulatywnej. […] Recenzowana praca świadczy o erudycji autora, który podjął próbę ujęcia i uporządkowania ogromnego i zróżnicowanego materiału. Autorowi udało się systematycznie zaprezentować i przedyskutować bardzo odmienne i trudne do porównania kierunki podstawowych badań nad językiem, związane z jednej strony z filozofią, a z drugiej z językoznawstwem.

(z recenzji – prof. dr hab. Stanisław Kiczuk)

Zamów książkę w Księgarni Academicon!

logo ksiegarnia academicon

 

SPIS TREŚCI

WYKAZ SKRÓTÓW
WPROWADZENIE

ROZDZIAŁ I. TRADYCJE GRAMATYCZNO-LOGICZNE W STAROŻYTNOŚCI I WE WCZESNYM ŚREDNIOWIECZU 
1. Początki spekulacji językowej w filozofii starożytnych Greków
2. Ars grammatica 
3. Partes orationis w tradycji grecko-łacińskiej
4. Prekursorzy średniowiecznych analiz semantycznych
5. Wczesnośredniowieczne rozważania gramatyczno-teologiczne

ROZDZIAŁ II. ŚREDNIOWIECZNA GRAMATYKA SPEKULATYWNA 
1. Rozwój średniowiecznych dociekań gramatyczno-logicznych
2. Kontekst powstania modystycznej logiki języka
3. Modystyczna teoria grammatica speculativa 
4. Gramatyka jako nauka spekulatywna
5. Problematyka logiczna gramatyki spekulatywnej

ROZDZIAŁ III. NOAMA CHOMSKY’EGO PARADYGMAT BADAŃ NAUKOWYCH W LINGWISTYCE 
1. Lingwistyka amerykańska pierwszej połowy XX wieku
2. Chomsky’ego styl badań nad językiem
3. Nowy model badań lingwistycznych: gramatyki generatywne
4. Zwrot ku gramatyce uniwersalnej
5. Architektura umysłu

ROZDZIAŁ IV. RAYA JACKENDOFFA TEORIA JĘZYKA I UMYSŁU 
1. Wokół relacji: myśl – język
2. Gramatyka kognitywna Ronalda Langackera
3. Język w ujęciu Raya Jackendoffa
4. Koncepcja “architektury paralelnej” (AP)
5. Egzemplifikacja “architektury paralelnej” (AP)

ROZDZIAŁ V. PROBLEMATYKA GRAMATYKI UNIWERSALNEJ 
1. Zagadnienie gramatyki uniwersalnej w modystycznej gramatyce spekulatywnej
2. Odrodzenie racjonalnej gramatyki
3. Nowożytna gramatyka filozoficzna (racjonalno-spekulatywna)
4. Problem gramatyki uniwersalnej u Chomsky’ego
5. Pansemantyka Anny Wierzbickiej

ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA 
I. Teksty źródłowe
II. Encyklopedie, leksykony i słowniki pojęć filozoficznych
III. Antologie tekstów, wprowadzenia oraz omówienia ogólne
IV. Bibliografia szczegółowa

HIPOTEZA UPROSZCZONEJ SKŁADNI
SUMMARY
INDEKS OSOBOWY
INDEKS WAŻNIEJSZYCH POJĘĆ

Zamów książkę w Księgarni Academicon!

logo ksiegarnia academicon

 

Wydawca: Wydawnictwo KUL
Miejsce wydania: Lublin
Numer wydania: 1
Rok: 2012
Oprawa: miękka
Stron: 342

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować