Książka

Andrzej Stefańczyk: Między koniecznością a wolnością. Relacja wolnej woli do przedwiedzy, predestynacji i łaski Bożej w doktrynie Anzelma z Canterbury

Książka podejmuje fundamentalne pytania o relację między wszechmocą Boga a wolnością człowieka. Jeśli Bóg jest wszechmocny, wszechwiedzący, to jak człowiek może być wolny. Jeśli zaś człowiek jest wolny – to wobec faktu zła i przy założeniu wszechmocy Boga – jak Bóg może być dobry i doskonały?

Realizacja filmu: AcademiconTV

Projekt typograficzny oraz opracowanie komputerowe i redakcyjne
zespół Outsourcingu Wydawniczego Academicon.
logo outsourcing academicon 300px

Zamów książkę w Księgarni Academicon!
logo ksiegarnia academicon

***

Rozprawa ma jasno sprecyzowany zakres i cel, którym jest przedstawienie Anzelmowej koncepcji wolności człowieka i jej relacji do atrybutów boskich na podstawie analizy O zgodności przedwiedzy, predestynacji i łaski Bożej z wolną  wolą z wykorzystaniem aparatury pojęciowej wypracowanej w obrębie współczesnej, o korzeniach analitycznych, refleksji na ten temat. […] Praca jest przydatna na polskim rynku historyczno-filozoficznym: wprowadza ona nań nieznany wcześniej tekst Anzelma, wsparty komentarzem z jednej strony prezentującym dzieło w kontekście historycznym i porównawczym z innymi pracami Anzelma, a z drugiej pokazującym jego pewną wybraną tradycję interpretacyjną, też  właściwie słabo znaną u nas, a ważną, przez to że pomagającą „przebić się” tekstom średniowiecznym do szerszego kręgu odbiorców, wciągającą je w wir współczesnych dyskusji filozoficznych i teologicznych.

Fragment recenzji prof. M. Olszewskiego

***

3-stefanczykAndrzej P. Stefańczyk – doktor filozofii, asystent w Katedrze Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Absolwent filologii klasycznej i filozofii teoretycznej KUL. Autor artykułóww czasopismach naukowych oraz tłumacz i komentator dzieł filozoficznych, m.in. św. Augustyna, Anzelma z Canterbury, Tomasza z Akwinu i Gottfrieda W. Leibniza. Przedmiotem jego zainteresowań są zagadnienia związane z epistemologią i metafizyką, teorią języka i logiką średniowieczną.

***

Wydawca: Wydawnictwo KUL
Miejsce wydania: Lublin
Numer wydania: 1
Rok: 2015
Stron: 258

SPIS TREŚCI

Przedmowa
Wykaz skrótów

Wprowadzenie
I. Wolność woli i konieczność
II. Kompatybilizm i inkompatybilizm

1. Filozoficzne źródła doktryny św. Anzelma o Bożej przedwiedzy i wolnej woli
1.1. Augustyn
1.1.1. Rozwiązanie modalne
1.1.2. Boża przedwiedza jako gwarant wolności
1.1.3. Przypadek Boga a przypadek człowieka
1.1.4. Wieczność a czas
1.2. Boecjusz
1.2.1. Konieczność
1.2.2. Wieczność

2. Przedwiedza Boga a wolność woli
2.1. Bóg – byt doskonały
2.2. (Przed)wiedza Boga
2.2.1. Czy wiedza Boga jest przyczyną rzeczy, czy też rzeczy są przyczyną wiedzy Boga?
2.2.2. Czy Bóg poznaje to, co nie istnieje?
2.2.3. Czy Bóg poznaje zło, czyli grzech?
2.3. Wolna wola
2.3.1. Po co wolna wola rozumnemu stworzeniu?
2.3.2. Czym jest wolny wybór woli?
2.3.2.1. Podział woli i definicja wolności woli
2.3.2.2. Affectiones
2.4. Zgodność Bożej przedwiedzy z wolną wolą
2.4.1. Argument I: konieczność następcza
2.4.2. Argument II: przedwiedza a czas i wieczność
2.4.3. Argument III: argumentum ex concesso

3. Predestynacja a wolna wola
3.1. Augustyn o przeznaczeniu
3.2. Eriugena w sprawie predestynacji
3.3. Rozwiązanie Anzelma
3.3.1. Predestynacja a przedwiedza
3.3.2. Jak Bóg predestynuje fakty przygodne, które zachodzą dzięki wolnej woli

4. Łaska a wolny wybór 
4.1. Augustyn o łasce
4.1.1. Pelagianizm
4.1.2. Łaska a wolna wola według Augustyna
4.2. Natura a łaska
4.2.1. Grzech pierworodny
4.2.2. Wolny wybór (liberum arbitrium) a wolność (libertas)
4.3. Łaska, wola, wolność

Wnioski

Appendix. Św. Anzelm z Canterbury. O zgodności przedwiedzy, predestynacji i łaski Bożej z wolną wolą 
1. Przedwiedza i wolny wybór
2. Predestynacja i wolny wybór
3. Łaska i wolny wybór

Bibliografia
Indeks osób
Summary

Zamów książkę w Księgarni Academicon!
logo ksiegarnia academicon

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować