Książka Nowość wydawnicza

Arystoteles: Metafizyka [wydanie trójjęzyczne: gr., łac., pol.]

Trójjęzyczne – grecko-łacińsko-polskie – wydanie Metafizyki Arystotelesa – dzieła, które miało ogromny wpływ na historię filozofii, ale też na kulturę europejską. Nowe wydanie ukazuje się z okazji 2400. rocznicy urodzin Filozofa ze Stagiry. Książka została przygotowana od strony komputerowo-typograficznej przez Studio DTP Academicon. Można ją zakupić w Księgarni Academicon.

Studio DTP
Academicon

Zapraszamy do współpracy >

Wykonaliśmy:

  • layout
  • skład i łamanie
  • przygotowanie do druku

Autor: Arystoteles
Tytuł:
Metafizyka
Tekst polski opracowali:
Mieczysław A. Krąpiec, Andrzej Maryniarczyk
na podstawie tłumaczenia Tadeusza Żeleźnika
Wydawca:
Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu
Miejsce i rok wydania: 
Lublin 2017
Stron:
944
ISBN:
978-83-65792-00-6
Oprawa:
twarda


Trójjęzyczna wersja Metafizyki Arystotelesa ukazuje się po raz pierwszy w dziejach polskiej literatury filozoficznej. Celem tego przedsięwzięcia jest uprzystępnienie w wersji źródłowej realistycznej metafizyki Arystotelesa w ten sposób, by każdy, kto podejmuje naukę filozofii, mógł – zarówno w formie językowej, jak i metodzie – zapoznać się ze specyfiką realistycznego myślenia. Nowy przekład, nad którym praca została zapoczątkowana w 1965 roku przez Tadeusza Żeleźnika na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim pod kierunkiem Mieczysława A. Krąpca, tym się wyróżnia spośród innych przekładów dostępnych zarówno w języku polskim, jak i w innych językach, że stara się być konsekwentny przy oddawaniu specyfiki języka metafizyki Arystotelesa. Specyfika ta wyraża się w tym, że jest to przede wszystkim język „dorzeczny”, tzn. język, który naprowadza na „widzenie” rzeczy. Wyrasta on z języka naturalnego (spontanicznego) i stanowi jego rozwinięcie. Nie jest to więc język, który składałby się z terminów abstrakcyjnych, które z kolei stanowiłyby przedmiot analiz i ujaśnień […].

[…] Udostępniając trójjęzyczną wersję Metafizyki Arystotelesa, mamy nadzieję, że w ten sposób, w czasach filozoficznych „bezdroży”, można najlepiej przysłużyć się polskiej filozofii i kulturze, ukazując te skarby kultury filozoficznej, na których można się uczyć rzetelnej i odpowiedzialnej filozofii.

Mieczysław A. Krąpiec
Andrzej Maryniarczyk

Drugie trójjęzyczne wydanie Metafizyki Arystotelesa ukazuje się z okazji Roku Arystotelesa ogłoszonego przez UNESCO w 2400 rocznicę jego urodzin, a także w przededniu 10. rocznicy śmierci Mieczysława A. Krąpca, z którego inicjatywy ukazało się pierwsze wydanie. W drugim wydaniu zostało na nowo zredagowane Wprowadzenie, w którym uwzględniono cytowane fragmenty tekstów metafizyki z nowego tłumaczenia. Została także zaktualizowana bibliografia włączająca najnowsze opracowania na temat Metafizyki Arystotelesa oraz został sporządzony przez A. Gudańca słownik terminów filozoficznych greckich, łacińskich i polskich z zaznaczeniem miejsc ich występowania. Tekst łaciński ksiąg I do XII – podobnie jak w pierwszym wydaniu – jest w tłumaczeniu Wilhelma z Moerbeke, a ksiąg XIII i XIV w tłumaczeniu Bessariona, zaś tekst grecki pochodzi z wydania Williama D. Rossa (z 1958 roku). Tekst łaciński został na nowo przejrzany i uzgodniony z nowszym wydaniem Arisoteles Latinus (wyd. G. Vuillemin-Diem z 1995 roku).

Wydanie drugie trójjęzycznej Metafizyki wychodzi też naprzeciw potrzebom czytelniczym, gdyż okazało się, że nakład pierwszego wydania został bardzo szybko wyczerpany. Ponadto w ostatnich latach widoczny jest renesans myśli Arystotelesa, dotyczący szczególnie pism przyrodniczych i fizyki, a przede wszystkim Metafizyki. W dzisiejszym kryzysie filozofii warto sięgnąć do Metafizyki Arystotelesa, która stała się uniwersalnym paradygmatem uprawiania filozofii jako takiej. Pisze o tym Arystoteles w IV księdze Metafizyki: „Jest taka wiedza, która rozważa byt jako byt oraz to, co przysługuje mu w sposób istotny. I nie utożsamia się ona z żadną z tak zwanych nauk szczegółowych. Żadna inna bowiem poza nią nie rozpatruje w ogólności bytu jako bytu, lecz wyodrębniając jakąś jego dziedzinę, rozważa to, co przysługuje mu w danym aspekcie, jak to jest na przykład w naukach matematycznych. Skoro też szukamy zasad i przyczyn ostatecznych, jasne, że muszą to być zasady i przyczyny pewnej rzeczywistości jako takiej. Jeżeli więc również ci, którzy poszukiwali elementów rzeczy, tych właśnie pierwszych zasad poszukiwali, to konieczne, żeby i elementy konstytuujące byt nie były jego elementami w sensie przypadłościowym, lecz elementami bytu jako takiego. A przeto i nam pierwszymi przyczynami bytu jako bytu zająć się trzeba”.

W tekście tym został określony przedmiot, metoda i cel filozofii, która – jeśli chce być podstawą formowania ludzkiej kultury – powinna być przede wszystkim filozofią metafizyczną. Mamy więc nadzieję, że drugie wydanie trójjęzycznej Metafizyki Arystotelesa da możliwość powrotu do oryginalnej myśli Stagiryty i zachęci do zgłębiania sztuki poznania metafizycznego.

Andrzej Maryniarczyk SDB


Księgarnia
Academicon

Zamów książkę >


 

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować