Książka

Stanisław Janeczek: Oblicza filozofii XVII wieku

Prezentowane opracowanie filozofii XVII w. stara się urzeczywistnić ideał integralnie pojętej historii filozofii, stosującej różne współczesne metody jej opracowania: od jej filozoficznej koncepcji, badającej teksty wieku XVII jako element aktualnego dyskursu filozoficznego, przez badania genetyczno-komparatystyczne, aż po historię kultury intelektualnej, bliską historii idei, kultury czy historii kultury intelektualnej (intellectual history).

W aspekcie treściowym stara się więc na równi potraktować zarówno prace uznanych dziś klasyków XVII wieku, jak Descartes, Malebranche, Hobbes, Spinoza, Leibniz i Pascal, czy autorów tworzących w kręgu tej złożonej tradycji (np. Geulincx), jak też typowy dla ówczesnego szkolnictwa uniwersyteckiego i średniego tzw. nowożytny arystotelizm chrześcijański (druga scholastyka). Równocześnie starano się pokazać zestaw typowych tematów podejmowanych przez wszystkie ówczesne dyscypliny filozoficzne od metafizyki i epistemologii przez antropologię i etykę po filozofię społeczną i estetykę, a nawet filozofię matematyki i ekologię. Starano się też ukazać ważny styk refleksji filozoficznej z przyrodniczą w ramach konstytuującej się wówczas idei nowożytnej nauki, z jednej strony zrywającej z filozofią, ale z drugiej strony wykorzystującej dalej kategorie filozofii i kopiującej jej ambicje systemotwórcze. (z Przedmowy)

 

Zamów książkę w Księgarni Academicon!

logo ksiegarnia academicon

SPIS TREŚCI

Przedmowa

Od epistemologii do metafizyki
Renata Ziemhiska
 – Medytacje Kartezjusza w dziejach sceptycyzmu // Descartes’ Meditations in the History of Skepticism (Summary)
Zbigniew Drozdowicz – Bóg w filozofii Kartezjusza // God in Cartesian Philosophy (Summary)
Jan Czerkawski – Zagadnienie punktu wyjścia w filozofii N. Malebranche’a // The Problem of the Starting Point in N. Malebranche’s Philosophy (Summary)
Bogusław Paź – Problem criterium veritatis w filozofii leibnizjańsko-wolffiańskiej // Das Problem des criterium veritatis in der Leibniz-Wolffschen Philosophie (Zusammenfassung)
Piotr K. Szalek – O genezie Berkeley o wskiej definicji „istnienia” // On the Genesis of the Berkeleian Definition of “Existence” (Summary)
Zbigniew Ogonowski – Socynianizm i wielcy aktorzy sceny filozoficznej u schyłku XVII i na początku XVIII wieku: Spinoza, Leibniz, Bayle, Locke, Newton // Der Sozinianismus und die hervorragenden Akteure der philosophischen Szene gegen das Ende des 17. und am Anfang des 18. Jahrhunderts: Spinoza, Leibniz, Bayle, Locke, Newton (Zusammenfassung)

Od antropologii do etyki i estetyki
Alfred Marek Wierzbicki
 – Egzystencjalizm religijny francuskiej filozofii XVII wieku w interpretacji Augusta Del Nocego // Religious Existentialism in the French Philosophy of the 17th Century in an Interpretation by Augusto Del Noce (Summary)
Jan Kłos – Religia jako indywidualny wybór (Refleksja w kontekście filozofii XVII wieku) // Religion as an Individual Choice (Reflections on the Philosophy of the 17th Century) (Summary)
Stefania Lubańska – Wiara i rozum w filozofii Pascala // Faith and Reason in Pascal’s Philosophy (Summary)
Robert Piotrowski – Fizykalna antropologia Hobbesa // Physical Anthropology of Thomas Hobbes (Summary)
Jolanta Żelazna – O czym traktuje Spinozjańska teoria afektów? // Woron handelt Spinozas Affektentheorie (Zusammenfassung)
Przemysław Gut – Jak możliwa jest wolność (Leibniz) // Is Freedom Possible? (Summary)
Włodzimierz Tyburski – Pojęcie cnoty i klasyfikacje cnót w staropolskiej myśli etycznej // The Notion of Virtue and the Classification of Virtues in the Old-Polish Ethical Reflection (Summary)
Joanna Usakiewicz – Rozterki filozofa z Quaestiones quodlibeticae Arnolda Geulincxa // The Philosopher’s Dilemmas From Quaestiones quodlibeticae by Arnold Geulincx (Summary)
Henryk Kiereś – Tradycja czy nowatorstwo? Spór o tragedię w klasycyzmie francuskim XVII wieku // Tradition or Innovativeness? The Debate About Tragedy in the French Classicism of the 17th Century (Summary)

Filozofia społeczno-polityczna
Justyna Miklaszewska
 – Koncepcja demokracji w dziełach Spinozy i w teorii publicznego wyboru // The Concept of Democracy in Public Choice Theory and in the Works of Spinoza (Summary)
Halina Swięczkowska – Leibnizjańskie Unvorgreiffliche Gedancken jako traktat polityczny // Leibnizian Unvorgreiffliche Gedancken as a Political Treatise (Summary)
Honorata Jakuszko – Utopia ewangeliczna – Johann Valentin Andreae Christianopolis (1619) // Die evangelische Utopie – Johann Valentin Andreae Christianopolis (1619) (Zusammenfassung)

Filozofia matematyki
Lech Gruszecki
 – Filozofia matematyki Błażeja Pascala // Blaise Pascal’s Philosophy of Mathematics (Summary)
Radosław Kuliniak i Tomasz Małysz – XVII i XVIII-wieczne popularne podręczniki studiowania matematyki. Ze szczególnym uwzględnieniem Christiana Wolffa Krótkiego wykładu o matematycznej metodzie nauczania // Popular Textbooks from the 17th  and 18th Centuries about Studying Mathematics, Particularly The Short Lecture on Mathematical Methods of Teaching Philosophy of Christian Wolff (Summary)

Między filozofią a przyrodoznawstwem
Jerzy Kopania
 – Ekologia kartezjańska. Wprowadzenie do problemu // Cartesian Ecology (Summary)
Tomasz Śliwiński – Teologiczne i antropologiczne podstawy fizyki Kartezjusza // Les fondements theologiques et anthropologiques de la physique de Descartes (Resume)
Marian Wnuk – XVII-wieczne początki upadku doktryny generatio spontanea // The 17th-Century Beginnings of the Fall of the Doctrine of Generatio spontanea (Summary)
Zenon E. Roskal – Proteus caelestis XVII-wiecznej astronomii // Proteus caelestis in the 17th-Century Astronomy (Summary)
Zygmunt Hajduk – Racjonalna rekonstrukcja filozofii przyrody Isaaca Newtona // Rational Reconstruction of Isaac Newton’s Philosophy of Nature (Summary)
Elżbieta Jung – Dlaczego Newton przypisywał swoje prawa dynamiki Galileuszowi? Walter Charleton i jego Fizjologia // Why Did Newton Attribute his Laws of Motion to Galileo? Walter Charleton and his Physiology (Summary)
Janusz Sytnik-Czetwertyński – Immanuela Kanta postkartezjańskie rozważania protofizyczne // The Post-Cartesian Protophysics Meditations of Immanuel Kant (Summary)

Filozofia szkolna
Stanisław Janeczek
 – Geneza nowożytnego arystotelizmu chrześcijańskiego // The Genesis of Modern Christian Aristotelianism (Summary)
Stanisław Ziemiański SJ – Czy Franciszek Suarez był esencjalistą? // Was Suarez an Essentialist? (Summary)
Kazimierz Gryżenia SDB – Koncepcja substancjalności Boga w szkole jezuickiej // The Concept of Substantiality in the School of Jesuits (Summary)
Roman Darowski SJ – Łukasz Załuski SJ (1604-1673) i jego filozofia // Lucas Załuski S.J. (1604-1673) and his Philosophy (Summary)
Bogdan Lisiak SJ – Inspiracje filozofii Wojciecha Tylkowskiego SJ // Die Inspirationen der Philosophie Wojciech Tylkowskis SJ (Zusammenfassung)

Indeks nazwisk

Zamów książkę w Księgarni Academicon!

logo ksiegarnia academicon

Wydawca: Wydawnictwo KUL
Miejsce wydania: Lublin
Numer wydania: 1
Rok: 2008
Oprawa: miękka
Stron: 576

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować