Książka

Teresa Zawojska: Od epistemologii do historiozofii. Poglądy filozoficzne Wojciecha Dzieduszyckiego

Książkę Teresy Zawojskiej: “Od epistemologii do historiozofii. Poglądy filozoficzne Wojciecha Dzieduszyckiego” ze względu na przedmiot badań (poglądy filozoficzne polskiego filozofa) zaliczyć należy do historii filozofii polskiej. Historyczno-filozoficzny charakter pracy wyraża się już w jej strukturze. Rozprawa składa się ze Wstępu, trzech rozdziałów, Zakończenia oraz streszczenia. Ponadto zawiera Indeks osobowy i Bibliografię, w której autorka wyróżnia: teksty źródłowe, obejmujące filozoficzne i społeczno-kulturowe publikacje Dzieduszyckiego, opracowania – współczesne Dzieduszyckiemu recenzje i omówienia jego prac, oraz późniejsze omówienia jego życia i poglądów, a także opracowania ogólne. Recenzowana książka wnosi oryginalny i znaczący wkład do historii filozofii polskiej. Na podkreślenie zasługuje dbałość autorki o stronę językową pracy oraz staranność wydawniczą tej publikacji, co dzisiaj – niestety – nie jest regułą.

 

Zamów książkę w Księgarni Academicon!

logo ksiegarnia academicon

 

SPIS TREŚCI

Wstęp

Rozdział I. Sylwetka intelektualna Wojciecha Dzieduszyckiego w kontekście ówczesnych realiów kulturowych i ideowo-politycznych
1. Człowiek czynu
2. Myśliciel
3. Recepcja pisarstwa

3.1. W nurcie idei pozytywistycznych i “postępowych”
3.2. W nurcie myśli katolickiej
3.3. W kręgu sporów o kształt metafizyki

Rozdział II. Podstawy systemu filozoficznego. Pomiędzy idealizmem a realizmem
1. Status metodologiczny filozofii

1.1. Natura poznania filozoficznego
1.2. Przedmiot i cel filozofii
1.3. Realizm przedfilozoficzny punktem wyjścia poznania filozoficznego
2. Zagadnienia teoriopoznawcze
2.1. Źródła i sposoby poznania
2.2. Przedmiot poznania
2.3. Kwestia prawdy łącznikiem epistemologii z metafizyką
2.4. Sumienie jako kryterium prawdy
3. Podstawy metafizyczne
3.1. Metafizyka czy ontologia?
3.2. Koncepcja substancji
3.3. Idee, ideały i rzeczywistość idealna
4. Etyka dopełnieniem metafizyki
4.1. Człowiek istotą moralną, czyli rozumną i wolną
4.2. Realizacja dobra moralnego celem ludzkiego życia
4.3. Sumienie jako kryterium dobra moralnego
4.4. Dobro moralne (cnota) warunkiem szczęścia
5. Estetyka jako nauka o pięknie, prawdzie i dobru
5.1. Obiektywistyczna koncepcja piękna
5.2. Piękno jako źródło miłości
5.3. Piękno jako dążenie do doskonałości bytowej
6. Dzieje filozofii jako droga poszukiwania prawdy
6.1. Koncepcja historiografii filozofii
6.2. Rozumiejąco-wartościujący typ historii filozofii
6.3. Od historiografii do historiozofii – w poszukiwaniu filozofii wieczystej

Rozdział III. Neomesjanistyczna filozofia dziejów
1. Główne punkty odniesienia neomesjanistycznej filozofii dziejów

1.1. Mesjanizm romantyczny i jego rodzaje
1.2. Krytyka mesjanizmu w okresie międzypowstaniowym
2. Religijno-patriotyczne podstawy neomesjanizmu
2.1. Neomesjanistyczna kontynuacja idei posłannictwa narodu
2.2. Postęp dziejowy a upadek nowożytnej cywilizacji
2.3. Chrześcijańskie źródła historiozoficznego optymizmu
2.4. Misja Słowiańszczyzny w dziejach
2.5. Katolicka reinterpretacja mesjanizmu
2.6. Historiozofia jako humanistyczno-teologizujący typ filozofii dziejów

Zakończenie
Summary
Bibliografia
Indeks osób

Zamów książkę w Księgarni Academicon!

logo ksiegarnia academicon

 

Wydawca: Wydawnictwo KUL
Miejsce wydania: Lublin
Numer wydania: 1
Rok: 2011
Oprawa: miękka
Stron: 354

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować