Książka

Wanda Bajor: Benedicti Hesse Quaestiones disputate super tres libros ‘De anima’ Aristotelis (Libri II et III)

Książka składająca się z edycji krytycznej i analizy historyczno-filozoficznej komentarza Benedykta Hessego do traktatu O duszy Arystotelesa prezentuje stanowisko XV-wiecznego krakowskiego myśliciela w perspektywie starożytnej i średniowiecznej dyskusji na temat natury człowieka.

Znaczenie tej edycji wynika z roli, jaką pełniła antropologia Arystotelesa, dominująca w europejskim dyskursie o naturze człowieczeństwa przynajmniej do połowy wieku XVIII. Benedykt Hesse to wybitna i znacząca postać w historii polskiej nauki. Był on wszechstronnym uczonym, teologiem i filozofem, a także znakomitym organizatorem życia społeczno-politycznego, skupionego w środowisku XV-wiecznego Uniwersytetu Krakowskiego. Waga zaś średniowiecznych komentarzy do traktatu Arystotelesa płynie z roli interpretacji dzieła Stagiryty formułowanych w kulturze chrześcijańskiej Europy, w której problematyka mająca odniesienia światopoglądowe była ze zrozumiałych powodów uprzywilejowana. Komentarz Benedykta Hessego zawiera zasadniczy korpus arystotelesowskiej nauki o duszy, a tym samym umożliwia dotarcie do integralnie ujętej antropologii tego autora zawartej w jego monumentalnej sumie antropologicznej. Hesse podejmuje bowiem zarówno rozbudowaną problematykę epistemologiczną w wymiarze poznania zmysłowego i intelektualnego, jak i właściwą metafizykę człowieka jako psychofizycznej całości. Problematyka ta została ujęta nie tylko w szerokim kontekście filozoficznym, ale nawet teologicznym (eschatologicznym), z jednoczesnym omówieniem szczegółowych zagadnień fizjologicznych.

 

Zamów książkę w Księgarni Academicon!

logo ksiegarnia academicon

Spis treści

Przedmowa
Avant propos

Część pierwsza. Wstęp do edycji
1. Życie Benedykta Hessego
2. Osobowość i formacja intelektualno-duchowa
3. Pisma Benedykta Hessego
4. Komentarz Benedykta Hessego do De anima Arystotelesa
5. Autorstwo i czas powstania
6. Relacje między zachowanymi przekazami
7. Filiacje i oryginalność Quaestiones Benedykta Hessego
8. Porównanie Quaestiones Benedykta Hessego z Quaestiones Londoriusza
9. Zasady edycji
10. Opisy kodeksów
11. Relacje między foliami rękopisów
12. Symbole i skróty
Préface à l’edition
1. Vie de Benoît Hesse
2. Personnalité formation intellectuelle et spirituelle
3. Ecrits de Benoît Hesse
4. Commentaire de Benoît Hesse sur De anima d’Aristote
5. Paternité et date de réalisation
6. Relations entre les commentaires conservés
7. Affiliations et originalité de Quaestiones de Benoît Hesse
8. La comparaison de Quaestiones de Benoît Hesse et de Quaestiones de Londorius
9. Principes de l’édition

Część druga. Tradycja komentarzy do De anima Arystotelesa i antropologia Benedykta Hessego
I. Starożytna tradycja interpretacyjna traktatu Arystotelesa De anima

1. Komentarze i komentatorzy
2. Psychologia perypatetycka
II. Średniowieczna tradycja interpretacyjna traktatu Arystotelesa De anima
1. Komentatorzy wczesnośredniowieczni
2. Komentatorzy islamscy
3. Elementy psychologii XII w.
4. Komentatorzy dojrzałej scholastyki
III. Traktat Arystotelesa De anima w XIV-wiecznej tradycji komentatorskiej
1. Tradycja nominalistyczna
2. Tradycja burydanowska
IV. Główne zagadnienia antropologii Benedykta Hessego
1. Traktat Arystotelesa O duszy
2. Komentarz Benedykta Hessego do traktatu Arystotelesa O duszy
3. Rozgraniczenia metodologiczne
4. Przedmiot psychologii
5. Definicje duszy
6. Jedność psychofizyczna człowieka
7. Sprawa monopsychizmu
8. Natura i podział intelektu
9. Władze duszy
10. Wielość form
11. Poznanie umysłowe
12. Bóg i ludzkie poznanie
13. Pochodzenie i nieśmiertelność duszy ludzkiej
14. Losy duszy po śmierci

Część trzecia. Benedykta Hessego Quaestiones disputatae super tres libros «De anima» Aristotelis (Księgi II i III)
Benedictus Hesse, Quaestiones disputatae super tres libros De anima Aristotelis (Libri II et III)
Liber II. Qu. 1. –Qu. 82.
Liber III. Qu. 1. –Qu. 58.

Index rerum
Bibliografia
Index personarum

Zamów książkę w Księgarni Academicon!

logo ksiegarnia academicon

Wydawca: Wydawnictwo KUL
Miejsce wydania: Lublin
Numer wydania: 1
Rok: 2012
Oprawa: twarda
Stron: 240

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować