Książka Nowość wydawnicza

Logos problematicos, czyli problem z problemem

Monografia Logos problematicos, czyli problem z problemem Andrzeja Bronka, Stanisława Majdańskiego i Moniki Walczak, profesorów Wydziału Filozofii KUL, stanowi filozoficzny namysł na naukową i filozoficzną kategorią problemu. Porusza takie zagadnienia jak: geneza problemów poznawczych, natura i struktura problemu, typy i funkcje problemów, specyfika problemów naukowych, specyfika problemów filozoficznych, czym jest problem interdyscyplinarny oraz co to znaczy rozwiązać problem. Rozważania te poprzedzone są preliminariami semiotycznymi oraz zarysem dziejów zainteresowania problemem. Publikacja została wydana przez Wydawnictwo Academicon i opracowana przez Studio DTP Academicon.

Tytuł: Logos problematicos, czyli problem z problemem
Autorzy: Andrzej Bronk, Stanisław Majdański, Monika Walczak
Wydawca: Wydawnictwo Academicon
Miejsce i rok wydania: Lublin 2022
Stron:
330
ISBN: 978-83-62475-94-0
DOI: 10.52097/acapress.9788362475940


Zamów książkę teraz


Zdecydowanie rekomenduje wydanie tej monografii podejmującej bardzo ważne zagadnienie z zakresu metodologii badań naukowych, naukoznawstwa i historii badań. Nie jest ono podejmowane przez metodologów w systematycznej formie. Autorzy monografii uzasadniają znaczenie dokładnego wglądu i analizy sensu problemu jako procesu inicjującego proces poznawania naukowego. Wielu wybitnych uczonych (np. A. Einstein i L. Infeld w „Ewolucji fizyki”) podkreślało, że właśnie odkrycie nowego problemu i zdefiniowanie jego istoty determinuje rozwój nauki. Oryginalność analizy zaprezentowanej w „Logos problematicos” polega na przedstawieniu nowej, szerokiej perspektywy w analizie cech problemów i trafnego rozpoznawania ich struktury.

Z recenzji prof. dr. hab. Czesława Nosala

Geneza i tematyka przedłożonej do druku monografii jest szczególnego rodzaju. Stanowi ona zwieńczenie wieloletniej współpracy i intelektualnej przyjaźni ks. prof. Andrzeja Bronka oraz dr. Stanisława Majdańskiego, dwóch metodologów nauki, którzy wywarli duży wpływ na środowisko filozoficzne Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Od pewnego czasu aktywnie wspierała ich w tej pracy dr hab. Monika Walczak, prof. KUL. Napisana przez tę trójkę autorów monografia dotyczy bardzo ogólnej i podstawowej kategorii, jaką jest kategoria problemu. W rezultacie czytelnik otrzymuje książkę, która z jednej strony może go zdumiewać wszechstronnością, lecz z drugiej strony może też niekiedy irytować ogólnikowością rozważań (chociaż trzeba przyznać, że daje ona więcej okazji do satysfakcji intelektualnej niż do irytacji). […] Monografia […] jest interesującą próbą opracowania zarysu ogólnej teorii problemów. Podjęto w niej imponujący wysiłek powiązania wielu wątków i tradycji myślowych oraz stworzenia w miarę spójnej koncepcji tego, co składa się na proces formułowania problemów i ich rozwiązywania.

Z recenzji prof. dr. hab. Tadeusza Szubki


Logos_baner_1
Logos_baner_3
Logos_baner_2
Logos_baner_1 Logos_baner_3 Logos_baner_2

Zob. spis treści, streszczenie


KILKA SŁÓW O AUTORACH

Andrzej Ignacy Bronk SVD (1938) – prof. emerytowany KUL. W latach 1986–2011 kierownik Katedry Metodologii Nauk KUL. W 1963 r. ukończył studium filozoficzno-teologiczne i otrzymał święcenia kapłańskie. W latach 1965–1968 odbywal studium filozofii na Wydziale Filozoficznym KUL; magisterium otrzymał w 1968 r. W 1971 r. obronił doktorat „Język etnologii na przykładzie teorii religii W. Schmidta. Analiza metodologiczna” pod kierunkiem S. Kamińskiego (Lublin: TN KUL 1974). W latach 1976–1978 był stypendystą Fundacji Humboldta w Bochum (Hegel-Archiv, prof. O. Pöggeler). W 1982 r. habilitował się na podstawie pracy „Rozumienie, dzieje, język: filozoficzna hermeneutyka H.-G. Gadamera”. W 1984 r. zatwierdzono stopnia docenta przez CKK. 1991 Lonergan Research Scholaship/Boston. W 1997 r. otrzymał tytuł profesora, a 18.10.1999 r. – nominację na stanowisko profesora zwyczajnego. Autor monografii „Podstawy nauk o religii” (Lublin: TN KUL 1996, 2003, 2009), redaktor prac zbiorowych oraz kilkuset artykułów, haseł, recenzji i opinii. W latach 1999–2012 członek Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej, Anthropos-Insitut/St.Augustin/Niemcy, 2009 Polskiej Akademii Umiejętności, Carl von Weizsäcker Gesellschaft/Germany. Zainteresowania naukowe: metodologia, filozofia nauki, logika praktyczna, filozofia języka, filozofia nauk humanistycznych, hermeneutyka filozoficzna, filozofia analityczna, metodologia i epistemologia nauk o religii, metodologia pedagogiki.

Stanisław Majdański (1935) – prof. em. KUL. Zesłany w 1940 z Polesia wraz z rodziną matki w głąb Rosji Sowieckiej wrócił w 1946 r. do Polski. W latach 1952–1957 studiował na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej KUL. W 1957 r. obronił magisterium z semiotyki logicznej, w 1969 r. – doktorat pod kierunkiem S. Kamińskiego „Problemy asercji zdaniowej. Szkice pragmatyczne”. W 1957 r. został zatrudniony w Katedrze Metodologii Nauk, gdzie do czasu swego przejścia na emeryturę w 2010 r. prowadził dydaktykę z logiki ogólnej na różnych wydziałach KUL oraz wykłady monograficzne na Wydziale Filozofii KUL z wielu działów logiki, zwłaszcza semiotyki, w sposób twórczy i niestandardowy. Świadek powstania i rozwoju tzw. lubelskiej szkoły filozofii klasycznej, której jest adeptem, łączy jej sposób podejścia z aktualnymi kierunkami filozoficznymi, czego wyrazem są zainteresowania problematyką filozoficzno-logiczną. W dydaktyce i badaniach naukowych związany głównie z S. Kamińskim i L. Borkowskim oraz A. Bronkiem. Szczególne miejsce w szerokich zainteresowaniach S. Majdańskiego – od rodzinoznawstwa, ekologii, rosjoznawstwa, naukoznawstwa, po metafizykę i teorię poznania – zajmują metalogiczne i metafilozoficzne zagadnienia z pogranicza logiki i filozofii. Znamionuje je podejście semiotyczne, jak problematyka pryncypiów filozoficzno-logicznych i transcendentaliów metafizycznych (w nawiązaniu do M.A. Krąpca i T. Czeżowskiego), w tym zagadnienie konwertybiliów i reduplikatywów oraz wybrane zagadnienia metaetyczne (w nawiązaniu do K. Wojtyły i S. Stycznia). Autor monografii „Problemy asercji zdaniowej” (Lublin: TN KUL 1972) oraz około 50 artykułów, recenzji naukowych, recenzji na stopnie naukowe, wydawniczych i opinii doradczych oraz inicjator i pomysłodawca wielu przedsięwzięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych realizowanych w KUL.

dr hab. Monika Walczak, prof. KUL (1969) – profesor w Katedrze Metodologii Nauk na Wydziale Filozofii KUL. Dziekan Wydziału Filozofii KUL w dwóch kadencjach: 9.06.2015–31.08.2016 i 1.09.2016–31.08.2020, w okresie 29.06.2013–8.06.2015 – prodziekan tegoż Wydziału. Absolwentka Wydziału Filozofii (1994) oraz Wydziału Teologii KUL (1992). Doktorat obroniła w 2001 r., habilitację w 2013 r. Jej zainteresowania obejmują metodologię nauk i filozofię nauki, współczesną epistemologię (zwłaszcza anglosaską), metodologię nauk humanistycznych (nauk o kulturze), logikę praktyczną i metodykę pracy naukowej. Autorka monografii: Wgląd i poznanie. Epistemologia Bernarda J. F. Lonergana (Lublin: Wydawnictwo KUL 2012) i Racjonalność nauki. Problemy, koncepcje, argumenty (Lublin: TN KUL 2006). Redaktorka publikacji Metodologia: tradycja i perspektywy (Lublin: Wydawnictwo KUL 2010) i współredaktorka (z A. Bronkiem) V tomu Pism wybranych S. Kamińskiego Światopogląd – Religia – Teologia. Zagadnienia filozoficzne i metodologiczne (Lublin: TN KUL 1998) oraz wspólnie z S. Janeczkiem i A. Starościc pracy Metodologia nauk, cz. 1. Czym jest nauka?, cz. 2. Metodologiczna odrębność nauk, seria Dydaktyka Filozofii”, t. 9 (Lublin: Wydawnictwo KUL 2019). Autorka ponad pięćdziesięciu artykułów. Laureatka stypendium Fundacji Batorego dla młodych pracowników naukowych. Trzykrotna stypendystka Boston College: 2001/2002 – Postdoctoral Research Fellowship oraz stypendia w 2010 i 2013. Przewodnicząca Komitetu Programowego 11 Polskiego Zjazdu Filozoficznego (2019). Kierownik projektu Regionalna Inicjatywa Doskonałości, przyznanego przez MNiSW dyscyplinom filozofia i nauki teologiczne na KUL na lata 2019–2022.


Książka została objęta patronatem medialnym magazynu „Filozofuj!”.

FilozofujKsiążka została przygotowana przez nasze Studio DTP.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować