Czasopismo Prawo

Przegląd Prawa Wyznaniowego, t. 8 (2016)

Zapisz się do newslettera:

Zgłoś konferencję, wypełniając formularz, który można pobrać > tutaj.

Dołącz o zespołu redakcyjnego portalu Academicon. Więcej informacji > tutaj.

Czasopismo wydawane przez Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego od 2009 roku, stanowiące forum naukowej refleksji nad problemami o charakterze prawno-wyznaniowym. Na jego strukturę składa się kilka stałych działów: artykuły, prawodawstwo wyznaniowe Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej oraz podejmowane w ostatnim roku inicjatywy prawodawcze, orzecznictwo dotyczące kwestii wyznaniowych, recenzje oraz sprawozdania z prawno-wyznaniowych konferencji i sympozjów, polska bibliografia prawa wyznaniowego oraz dział urzędowy, w którym zbierane są materiały dokumentujące działalność PTPW.

Zamów książkę w Księgarni Academicon!

logo ksiegarnia academiconSPIS TREŚCI

Artykuły
Marek Bielecki
, Status prawny nieruchomości należących do byłej eparchii przemyskiej obrządku grecko-rusińskiego w obecnych granicach powiatu hrubieszowskiego, na tle losów Kościoła greckokatolickiego w Polsce
Paweł Borecki, Państwo laickie w świetle dorobku współczesnego konstytucjonalizmu europejskiego
Jan Krajczyński, Prawo oświatowe a autonomia szkół wyznaniowych w zakresie nauczania i wychowania
Katarzyna Krzysztofek, Uprawnienia pracownicze kobiet i młodocianych w wybranych krajach Zatoki Perskiej w kontekście prawa szariatu
Artur Mezglewski, Udział świadka urzędowego w procedurze zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej pod reżimem nowej ustawy o aktach stanu cywilnego
Michał Skwarzyński, Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego w sprawie sygn. akt SK 54/13 w przedmiocie przestępstwa obrazy uczuć religijnych w świetle standardów strasburskich
Ewa Zdunek, Nauczanie religii Kościoła polskokatolickiego w szkołach publicznych w Polsce

Prawodawstwo
Paweł Sobczyk
, Parlamentarne prawodawstwo wyznaniowe Rzeczypospolitej Polskiej w 2015 r.
Monika Piszcz-Czapla, Rządowe prawodawstwo wyznaniowe w 2015 r.
Konrad Walczuk, Prawodawstwo wyznaniowe Unii Europejskiej w 2015 r.

Orzecznictwo
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 października 2015 r. SK 54/13 ZU OTK nr 9A/2015, poz. 142 Dz. U. z 2015 r. poz. 1632
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 września 2013 r. II CSK 1/13
Bartosz Rakoczy, Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 20 września 2013 r. Sygn. akt II CSK 1/13

Opinie prawne
Dariusz Walencik, Opinia prawna w sprawie osobowości prawnej katolickiego urzędu parafialnego w Żyglinie i następstwa prawnego po nim

Miscellanea prawa wyznaniowego
Umowy między Stolicą Apostolską a Republiką Litewską

Recenzje
Michał Zawiślak, Rec.: Mniejszości wyznaniowe w Polsce. Prawo wewnętrzne (statutowe). Wprowadzenie, zbiór statutów, oprac. R. Brożyniak, M. Winiarczyk-Kossakowska, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2014, 1093 s.

Sprawozdania
Artur Mezglewski, Konferencja naukowa Korelacje wolności religijnej indywidualnej i wspólnotowej, Jastrzębia Góra, 9–10 kwietnia 2015 r.
Justyna Krzywkowska, Ogólnopolska konferencja naukowa Ochrona małżeństwa i rodziny w Polsce, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Wydział Prawa i Administracji, 15 kwietnia 2015 r.
Mieczysław Różański, IV ogólnopolska konferencja Prawa małżeńskiego i rodzinnego wychowanie religijne i moralne, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Wydział Prawa i Administracji, 6–7 maja 2015 r.
Konrad Walczuk, XII Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego połączone ze zjazdem katedr, zakładów i wykładowców prawa wyznaniowego, Wolność sumienia i religii a bezpieczeństwo i porządek publiczny, Zabuże, 14–16 września 2015 r.
Marta Osuchowska, Ogólnopolska konferencja naukowa Religia i etyka jako interdyscyplinarny czynnik oddziaływania w relacjach międzynarodowych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Prawa i Administracji, 18 listopada 2015 r.
Wojciech Góralski, Konferencji naukowa Szkolnictwo wyznaniowe, Sikórz k. Płocka, 10 grudnia 2015 r.

Kronika Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego
Dokumentacja bieżącej działalności Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego
Lista członków Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego (stan na 31 marca 2016 roku)

Bibliografia
Piotr Sobczyk, Wybrana polska bibliografia prawa wyznaniowego za rok 2015

Zamów książkę w Księgarni Academicon!

logo ksiegarnia academiconWydawca: Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego
Miejsce wydania: Lublin
Rok: 2016
Oprawa: miękka
Stron: 352

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

Pakiet DTP

Skład, łamanie, korekta ilustracji, np. wykresów, diagramów, map, schematów, wzorów.

Pakiet graficzny

Projektowanie okładki i stron tytułowych, tworzenie makiety książki, przygotowanie ilustracji.

Open Journal Systems

Platforma do redagowania czasopism naukowych.

Pakiet e-bookowy

Zapis książki w formatach: pdf, epub, mobi.