Filozofia Nowość wydawnicza

Filozof wpatrzony w naturę i to co boskie

Nakładem Wydawnictwa Academicon ukazała się publikacja „Filozof wpatrzony w naturę i to co boskie. Księga pamiątkowa z okazji Jubileuszu urodzin i pracy naukowej na KUL Księdza Profesora Andrzeja Maryniarczyka SDB”. Studio DTP Academicon wykonało projekt graficzny okładki, layout, skład i łamanie, a także przygotowało książkę do druku.

Tytuł: Filozof wpatrzony w naturę i to co boskie. Księga pamiątkowa z okazji Jubileuszu urodzin i pracy naukowej na KUL Księdza Profesora Andrzeja Maryniarczyka SDB
Redaktorzy: ks. Tomasz Duma, Arkadiusz Gudaniec, Zbigniew Pańpuch, Katarzyna Stępień, Paulina Sulenta

Wydawca: 
Wydawnictwo Academicon
Miejsce i rok wydania: Lublin 2021
Stron:
1340
Oprawa: twarda
ISBN: 978-83-953549-3-9
DOI: doi.org/10.52097/acapress.9788395354953


Prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk SDB urodził się w 1950 roku w Witowie na skalnym Podhalu, u źródeł Czarnego Dunajca. Jest salezjaninem, pracownikiem naukowym i dydaktycznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, filozofem-metafizykiem, uczniem i następcą na katedrze uniwersyteckiej o. prof. Mieczysława A. Krąpca, kierownikiem Katedry Metafizyki KUL, założycielem i prezesem Polskiego Towarzystwa Tomasza z Akwinu – od działu Società Internazionale Tommaso d’Aquino. Jest autorem licznych artykułów, haseł encyklopedycznych i książek naukowych, począwszy od doktoratu Metoda separacji a metafizyka, przez habilitację System metafizyki, a następnie autorską serię „Zeszyty z Metafizyki” w języku polskim i angielskim; jest również autorem publikacji Metafizyka w ekologii, a ponad to pracy Metoda metafizyki realistycznej i najnowszej – Dlaczego stworzenie »ex nihilo«. Teoria metafizycznego kreacjonizmu. Wspólnie z o. M. A. Krąpcem opublikował Rozmowy o metafizyce w języku polskim i rosyjskim oraz The Lublin Philosophical School w języku angielskim. Jest redaktorem naczelnym pierwszej polskiej dziesięcio tomowej Powszechnej encyklopedii filozofii, której wydawcą jest Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu. Po ukończeniu tego monumentalnego przedsięwzięcia pod jego redakcją ukazała się dwutomowa Encyklopedia filozofii polskiej oraz Słownik-przewodnik filozoficzny. Rozwija i popularyzuje dziedzictwo filozoficznej szkoły lubelskiej, realizm metafizyczny oraz mądrościowy styl filozoficznego myślenia.

Oddawana w ręce czytelnika Księga stanowi monumentalne studium, poniekąd adekwatne do dorobku Dostojnego Jubilata, obejmujące rozmaite zagadnienia z zakresu filozofii, a w kilku przypadkach także szeroko pojętej kultury. W pierwszej części czytelnik może zapoznać się z życiem i twórczością naukową ks. prof. Andrzeja Maryniarczyka. Kolejna i zarazem najobszerniejsza część poświęcona jest tematyce metafizycznej, następne zaś antropologii filozoficznej, filozofii kultury, filozofii Boga i religii, filozofii prawa i polityki, historii filozofii oraz zagadnieniom metafilozoficznym. Autorzy tekstów wywodzą się z różnych środowisk akademickich, także zagranicznych. Reprezentują podstawowe dziedziny filozofii, a ponadto filologię klasyczną, historię sztuki, literaturę oraz świat polityki. Wyrażając wdzięczność wszystkim autorom, głęboko ufamy, że Księga pamiątkowa będzie właściwym uhonorowaniem osoby i dzieła Dostojnego Jubilata, jak też okazałym wkładem we współczesną debatę filozoficzną oraz kulturową.


ksiega dla maryniarczyka_baner_1
ksiega dla maryniarczyka_baner_2
ksiega dla maryniarczyka_baner_3
ksiega dla maryniarczyka_baner_1 ksiega dla maryniarczyka_baner_2 ksiega dla maryniarczyka_baner_3

Zob. Spis treści

Listy gratulacyjne
Słowo od Redakcji 

Życie i ­twórczość Księdza ­Profesora ­Andrzeja ­Maryniarczyka

Artur Andrzejuk
Rekomendacja wniosku o nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za całokształt dorobku dla ks. prof. dra hab. Andrzeja Maryniarczyka SDB

Honorata Jakuszko
Rekomendacja wniosku o Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za całokształt dorobku dla ks. prof. dra hab. Andrzeja Maryniarczyka

Wielkość człowieka w filozofie (Katarzyna Stępień)
Prace magisterskie i doktorskie (Katarzyna Stępień)
Recenzje prac doktorskich i habilitacyjnych (Katarzyna Stępień)
Udział w konferencjach i sympozjach (Katarzyna Stępień)
Bibliografia prac ks. prof. Andrzeja Maryniarczyka (Agata Szymaniak)

Metafizyka

Piotr Duchliński
Realistyczny obraz świata jako filozoficzne założenie współczesnej nauki. Analiza metanaukowa 

Ks. Tomasz Duma
Metafizyka we ­współczesnej ­filozofii polskiej – nurty, ­problemy, metody, znaczenie

Peter Fotta OP
Metafizyka czy metafizyka ­realistyczna?   

Ks. Kazimierz Gryżenia SDB
Analogia w określeniu miejsca i statusu Boga w rozważaniach metafizycznych 

Ks. Andrzej Jastrzębski OMI
Neurometafizyka. Neurobiologiczne podstawy teorii hylemorfizmu

Mikołaj Krasnodębski
Księdza Profesora Andrzeja Maryniarczyka SDB apologia realistycznej filozofii 

Piotr Mazur
Filozofować na wzór Tomaszowy

Ks. Tomasz Mioduszewski
Spór w lubelskiej szkole ­filozoficznej o sposób poznania istnienia bytu 

Tomasz Pawlikowski
O właściwą interpretację ­klasycznej definicji prawdy w ujęciu św. Tomasza z Akwinu 

Vittorio Possenti
Tra immanenza e trascendenza 

Ks. Jerzy Tupikowski
Maksymalizm realizmu ­metafizyki w horyzoncie transcendentalnych własności bytu 

Jacek Wojtysiak
O partycypacji. Na marginesie koncepcji s. Zofii J. Zdybickiej i ks. Andrzeja Maryniarczyka 

Antropologia filozoficzna

Ks. Bogdan Czupryn
Niematerialność osobowych działań człowieka 

Tomasz Górka
Ojcostwo w rozumieniu Karola Wojtyły-Jana Pawła II  

Arkadiusz Gudaniec
Teoria hylemorficznej jedności człowieka M. A. Krąpca recepcja ­klasycznego rozwiązania ­Tomasza z Akwinu

Kazimierz Krajewski
Karola Wojtyły-Jana Pawła II wizja miłości, małżeństwa i rodziny

Jarosław Merecki SDS
Różnica ontologiczna i różnica płci. Chrześcijaństwo między ­racjonalizmem, postmodernizmem i filozofią klasyczną 

Krzysztof Wroczyński
Wolność a prawda – uwagi na marginesie ­wypowiedzi Jana Pawła II

Filozofia kultury

Imelda Chłodna-Błach
Uniwersalizm tomizmu a uniwersalizm etyczny i pedagogiczny Jacka ­Woronieckiego

Wojciech Daszkiewicz
Aspekty metafizycznego ­rozumienia kultury

Maria Joanna Gondek, Paweł Gondek
O celowościowym ­wymiarze działania ­komunikacyjnego w koncepcji retoryki ­Arystotelesa

Piotr Jaroszyński
Sartre: spór o relację między naturą i kulturą

Henryk Kiereś
Filozoficzny kontekst sporu o humanistykę 

Agnieszka Lekka-Kowalik
O rozumieniu, jakie niesie ­filozofia

Ks. Jan Sochoń
Filozofia, hermeneutyka i literatura 

Filozofia Boga i religii

Włodzimierz Franciszek Dłubacz
Dwie koncepcje Boga w „Corpus Aristotelicum” 

Ks. Ryszard Knapiński
Obraz Kościoła i ­skuteczność jego przekazu w rycinie ­Theodore Galle’a „Summarium doctrinae christianae” 

Ks. Piotr Moskal
The Existence and the Nature of God 

Robert T. Ptaszek
Religia z perspektywy ­twórców ­doktryny ruchu New Age

Ks. Marcin Sieńkowski
Rozum i wola w strukturze wiary nadprzyrodzonej 

Paulina Sulenta
Czym jest moc Boga w ­świetle metafizycznej interpretacji św. Tomasza z Akwinu?

Ks. Paweł Tarasiewicz
Kultura miłosierdzia

Ryszard Zajączkowski
Dramat świętości. ­Franciszkański wymiar ­twórczości Józefa Wittlina 

Anna Z. Zmorzanka
Bogowie-zwierzęta w ­kosmogonii i eschatologii gnostyckiej  

Filozofia prawa i polityki

Marek Czachorowski
Prawa człowieka a ­rewolucja psychofarmakologiczna: ­prawo człowieka do wolności ­sumienia

Henryk Dyrda
Filozofia a polityka na ­przykładzie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej  

Ks. Jacek Grzybowski
Metafizyczne pytania o naród.. Dyskusje, interpretacje, ­konsekwencje  

Ks. Tadeusz Guz
Relatywizacja metafizycznie rozumianej bytowości prawa i moralności w pozytywizmie prawnym Hansa Kelsena

Zbigniew Pańpuch
Sprawiedliwe użytkowanie ­ziemi – co to może znaczyć dziś?

Katarzyna Stępień
Uwagi o prawach rodziny 

Berthold Wald
Menschenwürde und Menschenrechte. Unverzichtbarkeit und ­Tragweite ­naturrechtlicher ­Begründungen 

Historia filozofii

Artur Andrzejuk
Arystotelesowskie dziedzictwo i moralność chrześcijańska 

Ks. Stanisław Janeczek
Blaski i cienie Kołłątajowskiej reformy Akademii Krakowskiej 

Monika Komsta
Dlaczego Arystoteles? Obecność filozofii ­Arystotelesa w późnym antyku

Henryk Majkrzak
Doktor Człowieczeństwa: św. Tomasz z Akwinu  

Ks. Zdzisław Pawlak
Ks. Józef Iwanicki jako rektor i profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 

Marian Andrzej Wesoły
Tales z Miletu – początkodawca 

Teresa Zawojska
Z dziejów metafizyki w Polsce: pomiędzy idealizmem a realizmem. Poglądy metafizyczne ­Wojciecha Dzieduszyckiego

Metafilozofia

Gabriela Besler
Jakiej definicji liczby potrzebują nauki społeczne? 

Bożena Czernecka-Rej
Filozoficzne ­motywy ­konstrukcji logik ­nieklasycznych

Życie i dzieło Jubilata w obiektywie

 


Książka została przygotowana przez nasze Studio DTP.

Wykonaliśmy:

  • projekt graficzny okładki
  • layout
  • skład i łamanie
  • przygotowanie do druku

 

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować