Książka Open Access Psychologia

Podstawowe standardy edytorskie naukowych tekstów psychologicznych w języku polskim na podstawie reguł APA

Każdy psycholog, każdy redaktor tekstów psychologicznych i każdy wydawca winien to przeczytać. Książka została przygotowana od strony komputerowo-typograficznej przez Studio DTP Academicon.

Zapisz się do newslettera:

Zgłoś konferencję, wypełniając formularz, który można pobrać > tutaj.

Dołącz o zespołu redakcyjnego portalu Academicon. Więcej informacji > tutaj.


Książkę w formacie PDF można pobrać TUTAJ.


  • Autorzy: Justyna Harasimczuk i Jan Cieciuch
  • Konsultacja edytorska i językowa: Mirosław Bańko i Adam Wolański
  • Konsultacja psychologiczna: Maria Lewicka i Tytus Sosnowski
  • Sposób cytowania: Harasimczuk, J., Cieciuch, J. (2012). Podstawowe standardy edytorskie naukowych tekstów psychologicznych w języku polskim na podstawie reguł APA.Warszawa: Liberi Libri.

Zasady regulujące styl i edycję naukowego tekstu psychologicznego zostały skodyfikowane w Publication Manual of the American Psychological Association. Często w skrócie są one nazywane regułami APA. Jest to zestaw reguł dotyczących tekstu wysyłanego do publikacji do większości anglojęzycznych naukowych czasopism psychologicznych. Reguły APA są co jakiś czas uaktualniane. Najnowsze wydanie to wydanie szóste z roku 2010.

Na styl APA składają się powszechnie stosowane reguły piśmiennictwa psychologicznego – obiektywizm, odnotowywanie źródeł, z których autor korzystał, jasność i precyzja wywodu, unikanie stereotypowych sformułowań, należyta kompozycja całego tekstu itd. Natomiast na edycję tekstu APA składają się reguły dotyczące zapisu elementów tekstu (np. odsyłacze, bibliografia, statystyki, formatowanie tabel, użycie kursywy, niektóre reguły ortograficzne).

Niniejsze standardy są zbiorem reguł dotyczących wyłącznie edycji tekstu APA. Styl APA jest po prostu stylem naukowym, który jest ćwiczony podczas akademickiej edukacji psychologicznej, więc jest powszechnie znany i stosowany przez badaczy. Zamieściliśmy zatem jedynie w załączniku schemat kompozycji tekstu, będącego raportem z badań empirycznych.

Inaczej sprawa wygląda, jeśli chodzi o edycję tekstu zalecaną przez APA. Reguły dotyczące edycji zawierają wiele szczegółowych rozstrzygnięć odnoszących się do zapisu, które obowiązują w zdecydowanej większości czasopism anglojęzycznych. Polskie wydawnictwa książek i czasopism wzorują swoje wytyczne na regułach APA, ale często różnią się w szczegółach. Uznaliśmy, że warto taki zestaw reguł przygotować w języku polskim, aby uporządkować różnice w zapisie.

Niektóre reguły APA nie są ograniczone do żadnego języka (np. sposób zapisu odsyłaczy), inne natomiast są właściwe wyłącznie dla języka angielskiego (np. pisownia wielkich i małych liter w śródtytułach). Niniejsza propozycja jest zestawem reguł APA zmodyfikowanych w takim zakresie, w jakim wymagały tego normy języka polskiego oraz polskie normy edytorskie. Każda taka modyfikacja reguł APA została wskazana.

Omawiając proponowane reguły, wskazujemy oryginalne regulacje APA oraz inne miejsca w niniejszych standardach, dotyczące podobnych zagadnień. Skrót APA oznacza szóste wydanie Publication Manual of the American Psychological Association, a następujące po nim liczby są numerami rozdziałów, w których omawiane są dane regulacje. Określenie Standardy oznacza niniejszy zbiór reguł, a następujące po nim liczby są numerami rozdziałów, w których omawiane są zasady powiązane z daną regulacją.

Zgodność wszystkich reguł proponowanych w niniejszych Standardach z regułami języka polskiego i polskimi normami edytorskimi została potwierdzona przez językoznawcę prof. Mirosława Bańko oraz księgoznawcę dr. Adama Wolańskiego.

Zgodność reguł proponowanych w niniejszych Standardach ze zwyczajami panującymi w polskiej literaturze psychologicznej oraz zasadność proponowanych tu rozwiązań w sytuacji, gdy zwyczaje były różne, w tym czasem niezgodne z regułami języka polskiego, była konsultowana z prof. Marią Lewicką oraz prof. Tytusem Sosnowskim i uzyskała ich akceptację.


Książkę w formacie PDF można pobrać TUTAJ.


SPIS TREŚCI

Wprowadzenie 

1 Struktura tekstu  
1.1 Podział tekstu i śródtytuły
1.2 Przypisy dolne

2 Cytowania  
2.1 Odsyłacze do cytowanych prac
2.2 Dosłowne przytaczanie tekstu

3 Interpunkcja i ortografia  
3.1 Używanie znaków interpunkcyjnych
3.2 Skróty i skrótowce
3.3 Wielkie i małe litery

4 Stosowanie kursywy 

5 Zapis liczb i statystyk 
5.1 Zapis liczebników
5.2 Zapis statystyk
5.3 Równania w tekście

6 Tabele i rysunki
6.1 Numeracja tabel i rysunków
6.2 Prawa autorskie
6.3 Tabele
6.4 Rysunki

7 Zapis bibliografii

Załącznik A: Struktura artykułu – raportu z badań
Załącznik B: Szczegółowe zasady przygotowania tekstu przez autora

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

Pakiet DTP

Skład, łamanie, korekta ilustracji, np. wykresów, diagramów, map, schematów, wzorów.

Pakiet graficzny

Projektowanie okładki i stron tytułowych, tworzenie makiety książki, przygotowanie ilustracji.

Open Journal Systems

Platforma do redagowania czasopism naukowych.

Pakiet e-bookowy

Zapis książki w formatach: pdf, epub, mobi.