Konferencje

Trzecie Ogólnopolskie Sympozjum Filozoficzne „Demokracja. Praworządność. Sprawiedliwość”

Trzecie Ogólnopolskie Sympozjum Filozoficzne „Demokracja. Praworządność. Sprawiedliwość” odbędzie się w dniach 1–3 lipca 2016 w Domu Pracy Twórczej UAM w Ciążeniu.

 Miejsce: Ciążeń, Dom Pracy Twórczej UAM
Czas: 1–3 lipca 2016
Termin zgłoszenia uczestnictwa: 15 maja 2016
Opłata: 450 zł

 Opis konferencji

Doświadczenie wielu społeczeństw na świecie pokazuje, że demokracje nie tylko różnią się pod względem formalnym, ale także pod względem poziomu ich skonsolidowania, same zaś procesy wzmacniające demokracje są żmudne, a ich wynik nie zawsze jest zadowalający. Jednym z ważniejszych aspektów definicyjnych demokracji, który zaważył na kierunkach rozważań toczonych wokół kondycji demokracji w państwach postkomunistycznych, było wskazanie na aksjologiczny kontekst konsolidacji demokracji. Ujęcie to wskazuje na demokrację jako ustrój będący pewnym „sposobem myślenie” jego obywateli, a nie tylko formy politycznej organizacji opartej na pewnym sposobie rządzenia. To przekonanie o ważności i konieczności kształtowania przekonań aksjologicznych wobec zasady reprezentacji politycznej i jej prawnej organizacji, odwołuje się w głównej mierze do praktyk obywateli, które mają bezpośredni wpływ na jakość i stabilność systemów politycznych. Najwyraźniejszym motywem, który łączy współczesną debatę toczoną pomiędzy badaczami ewaluacji demokracji z dylematami obecnymi od dawna w filozofii polityki, wydaje się zatem konceptualizacja kształtu postaw sprzyjających demokracji. Konieczność pogodzenia się z brakami minimalistycznych (prawno-proceduralnych) ujęć demokracji z coraz powszechniej nasilającymi się przejawami społecznego niezadowolenia zarówno ze stopnia, w jakim dziś osiąga się cele publiczne, jak i z rosnącym sprzeciwem wobec samych tych celów, wywołuje potrzebę reinterpretacji podstawowych zasad demokracji. Szczególnie ważnym aspektem tej reinterpretacji są badania nad relacjami, jakie zachodzą między demokracją a praworządnością z jednej strony oraz demokracją a sprawiedliwością z drugiej.

Przewodnim tematem corocznego cyklu Sympozjum Aksjologie Sfery Publicznej będzie zagadnienie konsolidacji demokracji. Problemy związane z procesami wzmacniania demokracji rozstrzygnąć można na trzech płaszczyznach: polityczno-prawnej, społecznej i aksjologicznej. Na ich granicach dochodzi do bardzo wielu ciekawych napięć, których rozważenie będzie głównym celem programowym i merytorycznym Sympozjum. Okazuje się bowiem, że instytucjonalizacja życia publicznego i politycznego nie jest tożsama z konsolidacją demokracji, która wymaga nie tylko spełnienia kryteriów proceduralnych, ale także, a może nawet przede wszystkim, powszechnej akceptacji wartości i norm demokratycznych.

O sympozjum

Sympozja Aksjologie Sfery Publicznej to cykliczne spotkania naukowe organizowane przez Instytut Filozofii UAM oraz Studium Nauk Humanistycznych Politechniki Wrocławskiej. Głównym ich celem jest pytanie o rolę i znaczenie wartości dla funkcjonowania sfery publicznej. Dyskusje nad obecnością wartości (politycznych, etycznych, religijnych, estetycznych) oraz zaangażowania aksjologicznego stanowią niezbędny warunek diagnozy kondycji życia publicznego w Polsce. Celem Sympozjów jest wypracowanie innowacyjnych rozwiązań, które rozwijają kapitał społeczny, wiedzę i kompetencję oraz wzmacniają aktywne postawy na rzecz dobra wspólnego.

Jedną z dyscyplin, która dąży do uchwycenia i zrozumienia tych problemów, jest filozofia polityki. Jej uprawianie okazuje się tym samym niezbędnym składnikiem procesu rozumnej budowy życia publicznego. Mamy nadzieję, że refleksje, które wyłaniają się z obszaru filozofii polityki, obok charakteru czysto teoretycznego, mają także walor praktyczny, tj. generują zdolności mobilizowania do aktywnego współuczestnictwa w tworzeniu tego, co publiczne.

Cele

1. stworzenie platformy komunikacji pomiędzy teoretykami i praktykami życia publicznego, która umożliwi dyskusję nad kondycją sfery publicznej w Polsce
2. rozpoznanie i zbadanie warunków niezbędnych do aktywizacji społecznej i obywatelskiej
3. budowa wzajemnego zaufania pomiędzy obywatelami, instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami
4. wypracowanie innowacyjnych rozwiązań opartych na wiedzy, które rozwijają kapitał społeczny i kompetencję uczestników życia publicznego w Polsce
5. wypracowanie założeń teoretycznych i praktycznych dla kształtowania kultury publicznej w Polsce poprzez promocję i implementację europejskich programów wspierających kompetencje obywatelskie
6. integracja środowiska teoretyków i praktyków życia publicznego.

Planowone efekty realizacji projektu

1. Przygotowanie propozycji instytucjonalizacji partycypacji obywatelskiej poprzez promocję wiedzy
2. Zaangażowanie na rzecz budowy dialogu i współpracy pomiędzy różnymi sektorami życia publicznego
3. Rozpoczęcie ogólnopolskiej debaty na temat kwestii związanych z aktywnym udziałem obywateli w życiu demokratycznym (strategia aktywnej integracji)
4. Tworzenie skutecznych narzędzi rzecznictwa i informacji na temat sfery publicznej i mechanizmów jej kształtowania
5. Poprawa świadomości znaczenia zaangażowania obywatelskiego i dialogu społecznego w czasach kryzysu ekonomicznego (CSR)

 Adresaci

– teoretycy życia publicznego w Polsce: filozofowie, socjolodzy, politolodzy, kulturoznawcy;
– praktycy życia publicznego: samorządowcy, reprezentacja władz lokalnych, dziennikarze, ludzie kultury, działacze społeczni (organizacje pozarządowe, wolontariat), instytucje badawcze, przedsiębiorcy lokalni i ogólnopolscy
– media lokalne i ogólnopolskie
– studenci i doktoranci UAM i Politechniki Wrocławskiej
– społeczność lokalna

 Rejestracja

– Termin nadsyłania zgłoszeń wraz z abstraktami: 30. kwietnia 2016
– Termin kwalifikacji zgłoszeń: 15. maja 2016
– Termin uiszczenia opłaty konferencyjnej: 30. maja 2016
– Termin nadesłania zakwalifikowanych tekstów do druku: 30. września 2016

Karta zgłoszeń do pobrania tutaj
Kartę zgłoszeń należy odesłać na adres: aksjologie.konferencja@gmail.com

Koszt konferencji: 450 zł (kwota obejmuje materiały konferencyjne, zakwaterowanie, catering, koszty publikacji zakwalifikowanych do druku referatów)

 

 Strona konferencji: http://sympozjum.amu.edu.pl/

 

1 komentarz

Kliknij, aby skomentować

  • Sprzeczność i wykluczanie się już na początku/na wstępie! Każde z tych pojęć jest zaprzeczeniem kolejnego znosząc je w zupełności i kompletnie!
    Prowokacja twórcza/naukowa/intelektualna/myślowa?!