Studio DTP Academicon Teologia

Wrocławski Przegląd Teologiczny. Wybrane artykuły z lat 2015–2019

Ukazał się nowy numer „Wrocławskiego Przeglądu Teologicznego” wydawanego przez Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu. Studio DTP Academicon wykonało layout, skład i łamanie, a także przygotowało publikację do druku.

Wykonaliśmy:

 • layout
 • skład i łamanie
 • przygotowanie do druku

Plik PDF do pobrania:

Spis treści

Teologia dogmatyczna / Dogmatic Theology

 • Gerhard Ludwig Müller: Theology as a Science [Teologia jako nauka]
 • Włodzimierz Wołyniec: Trydencka nauka o obecności Chrystusa w Eucharystii w ujęciu Josepha Ratzingera [Tridentine Teaching about the Presence of Christ in the Eucharist According
  to Joseph Ratzinger]
 • Janusz Królikowski: Kontemplacja i racjonalność. Sakralny wymiar teologii [Contemplation and Rationality: The Sacred Dimension of Theology]
 • Jan Paweł Strumiłowski OCist: Prawda dogmatyczna w dynamice poznania mistycznego [Dogmatic Truth in the Dynamism of Mystical Knowledge]
 • Andrzej Jastrzębski OMI: Homo deificatus [Homo deificatus]

Biblistyka / Bilical Studies

 • Daniel J. Lasker: Jewish Anti-Christian Polemical Treatises in Early Modern Central and Eastern Europe: Where Are They? [Żydowskie antychrześcijańskie traktaty polemiczne w okresie wczesnej nowożytności Europy Środkowej i Wschodniej – gdzie one są?]
 • Piotr Ostański: Ty będziesz nazywał się Kefas (J 1,42). Aramejskie osobowe nazwy własne w greckim tekście Nowego Testamentu [You will be called Kephas (John 1:42): Aramaic Personal Proper Names in the Greek New Testament]
 • Mirosław Rucki, Michael Abdalla: Kamień, o który wszyscy się potykają (Mt 16,23) [The Rock that Causes Everyone to Stumble (Matt 16:23)]
 • Krzysztof Pilarczyk: Wokół problemu datacji Dziejów Apostolskich [Around the Problem of Dating Acts]
 • Małgorzata Piotrkowska-Dańkowska: W cieniu jabłoni i rozpadlinach skały. Semiotyczna lektura Pnp 2,3 i 2,14 [In the Shadow of an Apple Tree and in the Clefts of the Rock: The Semiotic
  Reading of Song 2:3 and 2:14]

Filozofia / Philosophy

 • Joyce Avrech Berkman: Phenomenology and Christian Philosophy: Edith Stein’s Three Turns [Fenomenologia a filozofia chrześcijańska. Trzy przemiany Edith Stein]
 • Jerzy Tupikowski CMF: Krytyczna rekonstrukcja głównych założeń analitycznej teologii naturalnej J. Hicka [Critical Reconstruction of the Main Assumptions Underlying John Hick’s
  Analytical Natural Theology]

„Wrocławski Przegląd Teologiczny” (skrót: WPT, ang. „Wrocław Theological Review”) jest półrocznikiem wydawanym od 1993 roku przez Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu (ang. Pontifical Faculty of Theology in Wrocław) i poświęconym studiom z zakresu: biblistyki, teologii systematycznej, teologii duchowości, teologii pastoralnej, historii Kościoła, filozofii oraz nauk społecznych jako nauk pomocniczych teologii. Periodyk znajduje się w ministerialnym wykazie czasopism punktowanych (20 pkt). Tylko artykuły oryginalne i spełniające kryterium wysokiego poziomu naukowego mogą być opublikowane w WPT. Redakcja respektuje zasady etyki publikacyjnej wypracowane przez Komitet Etyki Wydawniczej (Comittee on Publication Ethics – COPE). Więcej >

„Wrocławski Przegląd Teologiczny” jest redagowany na platformie Open Journal System @ Academicon. Wszystkie teksty zamieszczane w czasopiśmie są dostępne w formie open access

Czytaj w otwartym dostępie

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować