Książka Nowość wydawnicza

Adam ze Świętego Wiktora, Sekwencje

Adam ze św. Wiktora

Tytuł: Sekwencje
Autor:
Adam ze Świętego Wiktora
Redaktorzy: Tadeusz Gacia, Łukasz Libowski, Marta Helena Nowak, Patrice Sicard, Agnieszka Strycharczuk, Adam Wilczyński, Piotr Wilk
Wydawca: Wydawnictwo Academicon
Miejsce i rok wydania: Lublin 2023
Stron:
345
ISBN: 978-83-62475-51-3
DOI: 10.52097/acapress.9788362475520


Zamów książkę teraz


Wydawnictwo niniejsze uprzystępnia polskiemu czytelnikowi dziedzictwo Adama ze Świętego Wiktora (1 poł. XII w.), genialnego teologa, poety i muzyka, autora w literaturze polskiej dotąd właściwie nieobecnego. Dziedzictwo to stanowi – jak się obecnie uważa, choć zagadnienie wciąż jest dyskutowane – pięćdziesiąt osiem sekwencji na różne dni roku liturgicznego. Warto podkreślić, iż utwory skomponowane przez Adama pochodzą z okresu, kiedy gatunek sekwencji przeżywał swój szczytowy rozwój (stulecie XII). Zasadniczą część książki wypełniają zatem teksty Adamowych sekwencji: umieszczono tutaj równolegle dwie wersje tekstowe tych utworów, oryginalną łacińską i tłumaczoną polską. Przekładów dokonał zespół translatorski w składzie: Tadeusz Gacia, Łukasz Libowski, Marta Helena Nowak, Agnieszka Strycharczuk, Adam Wilczyński i Piotr Wilk, jaki w roku akademickim 2021/2022 ukonstytuował się przy Katedrze Filologii Łacińskiej w Instytucie Literaturoznawstwa na Wydziale Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Odnośnie do przekładu trzeba zaznaczyć, że w miarę możliwości starano się, by był on metryczny – niektóre sekwencje w całości udało się spolszczyć metrycznie. Tłumaczenia opatrzone zostały również zwięzłymi przypisami, przede wszystkim identyfikującymi odwołania czy nawiązania do konkretnych fragmentów Pisma Świętego. Książkę dopełnia obszerne wprowadzenie. Jest ono dwuczęściowe. Stanowiący je tekst pierwszy pt. Adam ze Świętego Wiktora i jego dorobek poetycki – tekst ten napisała Agnieszka Strycharczuk – z jednej strony przedstawia postać Adama, kontekst jego życia i twórczości, z drugiej zaś strony przybliża problematykę związaną z gatunkiem sekwencji oraz z sekwencjami, których autorstwo przypisuje się Adamowi. Natomiast w drugim tekście wprowadzającym pt. Harmonia między wszystkim i wszystkimi. Ewokacje, drukowanym w publikacji zarówno w wersji oryginalnej francuskiej, jak i w polskim przekładzie – pióra Patrice’a Sicarda – zaprezentowane zostały główne „tematy, które «zamieszkiwały» duszę kantora Adama” i które w konsekwencji „zamieszkały” i „zamieszkują” także w jego poezji. Tym samym tekst Sicarda okazuje się znakomitą introdukcją w wewnętrzny świat Adamowych sekwencji. Wydawnictwo zamyka bibliografia, w której wyliczono prace, do jakich można sięgać, prowadząc badania nad sekwencjami Adama, a ponadto indeksy rzeczowy, biblijny i osobowy.


adam ze sw wiktora_baner_1
adam ze sw wiktora_baner_3
adam ze sw wiktora_baner_2
adam ze sw wiktora_baner_1 adam ze sw wiktora_baner_3 adam ze sw wiktora_baner_2

Zachęcamy do odsłuchania sekwencji odczytanych przez lektora. Aby odsłuchać, należy kliknąć link z nazwą sekwencji.

Sekwencja I: In natale Salvatoris [tekst łaciński]

Sekwencja I: W dniu narodzin Zbawiciela [tekst polski]

Sekwencja II: Heri mundus exultavit [tekst łaciński]

Sekwencja II: Wczoraj świat się był ucieszył [tekst polski]

Sekwencja III: Gratulemur ad festivum [tekst łaciński]

Sekwencja III: Radujmy się już na święto [tekst polski]

Sekwencja IV: Gaude Syon et laetare [tekst łaciński]

Sekwencja IV: Raduj, wesel się, Syjonie [tekst polski]

Sekwencja V: Splendor Patris et figura [tekst łaciński]

Sekwencja V: Ojca odblask i figura [tekst polski]

Sekwencja VI: Iubilemus Salvatori [tekst łaciński]

Sekwencja VI: Śpiewajmy Zbawicielowi [tekst polski]

Sekwencja VII: In excelsis canitur [tekst łaciński]

Sekwencja VII: Na wysokościach rozbrzmiewa [tekst polski]

Sekwencja VIII: Genovefae sollempnitas [tekst łaciński]

Sekwencja VIII: Uroczystość Genowefy [tekst polski]

Sekwencja IX: Virgo mater Salvatoris / angelorum [tekst łaciński]

Sekwencja IX: Panno, matko Zbawiciela / aniołów [tekst polski]

Sekwencja X: Ecce dies praeoptata [tekst łaciński]

Sekwencja X: Oto jest dzień upragniony [tekst polski]

Sekwencja XI: Iubilemus Salvatori / qui spem [tekst łaciński]

Sekwencja XI: Wysławiajmy Zbawiciela / co nadzieją [tekst polski]

Sekwencja XII: Templum cordis adornemus [tekst łaciński]

Sekwencja XII: Ozdóbmy serca świątynię [tekst polski]

Sekwencja XIII: Ecce dies celebris [tekst łaciński]

Sekwencja XIII: Oto dzień jest uroczysty [tekst polski]

Sekwencja XIV: Lux illuxit dominica [tekst łaciński]

Sekwencja XIV: Światło Pańskie rozbłysnęło [tekst polski]

Sekwencja XV: Salve dies dierum gloria [tekst łaciński]

Sekwencja XV: Witajże, dniu, o dni chwało [tekst polski]

Sekwencja XVI: Sexta passus feria [tekst łaciński]

Sekwencja XVI: Umęczony dnia szóstego [tekst polski]

Sekwencja XVII: Mundi renovatio [tekst łaciński]

Sekwencja XVII: Odnowienie świata [tekst polski]

Sekwencja XVIII: Zima vetus expurgetur [tekst łaciński]

Sekwencja XVIII: Stary zaczyn niech się czyści [tekst polski]

Sekwencja XIX: Postquam hostem et inferna [tekst łaciński]

Sekwencja XIX: Po zniszczeniu wroga, piekieł [tekst polski]

Sekwencja XX: Lux iocunda, lux insignis [tekst łaciński]

Sekwencja XX: Światło miłe i niezwykłe [tekst polski]

Sekwencja XXI: Qui procedis ab utroque [tekst łaciński]

Sekwencja XXI: Ty, co od Obu pochodzisz [tekst polski]

Sekwencja XXII: Simplex in essentia [tekst łaciński]

Sekwencja XXII: Prosty w swej istocie [tekst polski]

Sekwencja XXIII: Profitentes unitatem [tekst łaciński]

Sekwencja XXIII: Wyznawając jedność [tekst polski]

Sekwencja XXIV: Quam dilecta tabernacula [tekst łaciński]

Sekwencja XXIV: Jakże drogie są przybytki [tekst polski]

Sekwencja XXV: Rex Salomon fecit templum [tekst łaciński]

Sekwencja XXV: Król Salomon wzniósł świątynię [tekst polski]

Sekwencja XXVI: Ex radice caritatis [tekst łaciński]

Sekwencja XXVI: Z korzenia miłości rosnąc [tekst polski]

Sekwencja XXVII: Ad honorem tuum, Christe [tekst łaciński]

Sekwencja XXVII: Dla Twojej, Chrystusie, chwały [tekst polski]

Sekwencja XXVIII: Gaude Roma caput mundi [tekst łaciński]

Sekwencja XXVIII: Ciesz się, Rzymie, głowo świata [tekst polski]

Sekwencja XXIX: Corde voce pulsa caelos [tekst łaciński]

Sekwencja XXIX: Sercem, głosem uderz w niebo [tekst polski]

Sekwencja XXX: Roma Petro glorietur [tekst łaciński]

Sekwencja XXX: Niechaj Rzym się chlubi Piotrem [tekst polski]

Sekwencja XXXI: Ecce dies triumphalis [tekst łaciński]

Sekwencja XXXI: Oto dzień jest triumfalny [tekst polski]

Sekwencja XXXII: Laetabundi iubilemus [tekst łaciński]

Sekwencja XXXII: Cieszmy się rozradowani [tekst polski]

Sekwencja XXXIII: Prunis datum admiremur [tekst łaciński]

Sekwencja XXXIII: W żarze węgli podziwiajmy [tekst polski]

Sekwencja XXXIV: Ave Virgo singularis / porta [tekst łaciński]

Sekwencja XXXIV: Witaj, Panno niezrównana / bramo [tekst polski]

Sekwencja XXXV: Ave Virgo singvlaris / mater [tekst łaciński]

Sekwencja XXXV: Witaj, Panno niezrównana / matko [tekst polski]

Sekwencja XXXVI: Gratulemur in hac die [tekst łaciński]

Sekwencja XXXVI: Cieszmy się w tym dniu ogromnie [tekst polski]

Sekwencja XXXVII: Laudemus omnes inclita [tekst łaciński]

Sekwencja XXXVII: Wychwalajmy wszyscy sławne [tekst polski]

Sekwencja XXXVIII: Aeterni festi gaudia [tekst łaciński]

Sekwencja XXXVIII: Niech radość święta wiecznego [tekst polski]

Sekwencja XXXIX: Salve mater Salvatoris / vas [tekst łaciński]

Sekwencja XXXIX: Witaj, Matko Zbawiciela / naczyniem [tekst polski]

Sekwencja XL: Iocundare plebs fidelis [tekst łaciński]

Sekwencja XL: Ciesz się bardzo, ludu wierny [tekst polski]

Sekwencja XLI: Laus erumpat ex affectu [tekst łaciński]

Sekwencja XLI: Niech z miłości płynie chwalba [tekst polski]

Sekwencja XLII: Cordis sonet ex interno [tekst łaciński]

Sekwencja XLII: Z głębi duszy niechaj śpiewa [tekst polski]

Sekwencja XLIII: Gaude prole Graecia [tekst łaciński]

Sekwencja XLIII: Ciesz się synem twoim, Grecjo [tekst polski]

Sekwencja XLIV: Gaude Syon quae diem recolis [tekst łaciński]

Sekwencja XLIV: Ciesz się, Syjonie, dzień ten świętując [tekst polski]

Sekwencja XLV: Vox sonora nostri chori [tekst łaciński]

Sekwencja XLV: Dźwięczny głos naszego chóru [tekst polski]

Sekwencja XLVI: Exultemus et laetemur [tekst łaciński]

Sekwencja XLVI: Wykrzykujmy i się cieszmy [tekst polski]

Sekwencja XLVII: Cor angustum dilatemus [tekst łaciński]

Sekwencja XLVII: Rozszerzajmy ciasne serce [tekst polski]

Sekwencja XLVIII: Stola regni laureatus [tekst łaciński]

Sekwencja XLVIII: Strój królewski i wawrzyny [tekst polski]

Sekwencja XLIX: Supernae matris gaudia [tekst łaciński]

Sekwencja XLIX: Niech niebiańskiej Matki radość [tekst polski]

Sekwencja L: Hodiernae lux diei [tekst łaciński]

Sekwencja L: Światło dnia, co dziś nastaje [tekst polski]

Sekwencja LI: O Maria, stella maris [tekst łaciński]

Sekwencja LI: O Maryjo, gwiazdo morza [tekst polski]

Sekwencja LII: Praecursorem summi regis [tekst łaciński]

Sekwencja LII: Sław, Kościele, poprzednika [tekst polski]

Sekwencja LIII: Animemur ad agonem [tekst łaciński]

Sekwencja LIII: Zachęcajmy się do walki [tekst polski]

Suplement I

Sekwencja S.I: Laudes crucis attollamus [tekst łaciński]

Sekwencja S.I: Oddawajmy cześć krzyżowi [tekst polski]

Sekwencja S.II: Mane prima sabbati [tekst łaciński]

Sekwencja S.II: Rankiem w pierwszy dzień tygodnia [tekst polski]

Suplement II

Sekwencja SS.I: Ave, mater Iesu Christi [tekst łaciński]

Sekwencja SS.I: Witaj, Matko Chrystusowa [tekst polski]

Sekwencja SS.II: Lux advenit veneranda [tekst łaciński]

Sekwencja SS.II: Światło przyszło przeczcigodne [tekst polski]

Sekwencja SS.III: Nato nobis Salvatore [tekst łaciński]

Sekwencja SS.III: Dziś Zbawiciel nam się rodzi [tekst polski]


KILKA SŁÓW O REDAKTORACH EDYCJI

Tadeusz Gacia ksiądz diecezji kieleckiej. Dr hab. nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa w specjalności literatura rzymska. Kierownik Katedry Filologii Łacińskiej w Instytucie Literaturoznawstwa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Autor publikacji na temat metaforyki agonistycznej w chrześcijańskim antyku, poezji Wenancjusza Fortunata i poezji epigraficznej epoki karolińskiej. Tłumacz pism Bedy Czcigodnego i Amalariusza z Metzu, wyróżniony honorifica laude w Certamen Latinum Salesianum I pod auspicjami Pontificium Institutum Altioris Latinitatis za tekst napisany w języku łacińskim.

Łukasz Libowski ksiądz diecezji opolskiej. Mgr teologii, mgr filologii klasycznej, lic. filozofii. Doktorant w Instytucie Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Jako rozprawę doktorską przygotowuje edycję pierwszych dwóch ksiąg komentarza Marsyliusza z Inghen do Metafizyki Arystotelesa. Tłumacz tekstów dawnych, m.in. wiktoryńskich; autor przekładu traktatu O kłamstwie Augustyna z Hippony: Kraków 2022, Wydawnictwo «scriptum».

Marta Helena Nowak mgr historii, mgr filologii klasycznej; absolwentka studiów historycznych na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej oraz Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistyczno-Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II na kierunku filologia klasyczna. Doktorantka na Wydziale Historycznym UMCS w Lublinie. Specjalizuje się w badaniach nad średniowieczną Irlandią, szczególnie nad irlandzką literaturą wizyjną, pamięcią kulturową oraz teoriami z zakresu językoznawstwa kognitywnego.

Patrice Sicard ksiądz, profes Kongregacji Kanoników Regularnych Świętego Wiktora. Dr teologii (Institut Catholique de Paris) oraz nauk o religii i antropologii religijnej (Uniwersytet Paryski – Sorbonne IV). Profesor nadzwyczajny w Szkole Katedralnej Notre Dame w Paryżu. Badacz stowarzyszony w Instytucie Badań i Historii Tekstów (CNRS, Paris). Wydawca krytyczny dzieł Hugona ze Świętego Wiktora (De archa Noe, Libellus de formatione arche) oraz Godfryda ze Świętego Wiktora (Microcosmus). Redaktor naczelny (wraz z D. Poirelem i C. Giraudem) serii wydawniczych Hugonis de Sancto Victore Opera, Bibliotheca Victorina oraz Sous la Règle de Saint Augustin. Autor licznych artykułów i monografii dotyczących zwłaszcza dziedzictwa szkoły Świętego Wiktora.

Agnieszka Strycharczuk dr nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa. Adiunkt w Studium Języków Obcych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Współpracownik Katedry Historii Kościoła KUL w zakresie weryfikacji paleograficznej tekstów łacińskich (XV–XIX wiek) oraz Katedry Filologii Łacińskiej KUL. Tłumaczka dzieł Bedy Czcigodnego, Rabana Maura, Amalariusza z Metzu oraz poezji epigraficznej epoki karolińskiej. Współautorka serii artykułów dotyczących wierszy herbowych biskupów chełmskich i lubelskich z XVIII–XIX wieku.

Adam Wilczyński ksiądz diecezji kieleckiej. Dr teologii duchowości, mgr filologii klasycznej. Asystent w Katedrze Duchowości Systematycznej i Praktycznej w Instytucie Nauk Teologicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Autor tłumaczeń dzieł Grzegorza Wielkiego, Ambrożego z Mediolanu, Jana Kasjana i Amalariusza z Metzu.

Piotr Wilk ksiądz diecezji sandomierskiej. Mgr teologii, mgr filologii klasycznej. Uczestnik Specjalistycznego Kursu Teologicznego w Instytucie Nauk Teologicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II – kierunek: historia Kościoła i patrologia. Tłumacz tekstów dawnych, m.in. wiktoryńskich. Przygotowuje rozprawę doktorską.


Książka została przygotowana przez nasze Studio DTP.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować