Filozofia Książka

Szkice o filozofii Karola Wojtyły

Studio DTP
Academicon

Zapraszamy do współpracy >

Wykonaliśmy:

  • skład i łamanie

Autor: Jerzy W. Gałkowski
Wydawca:
Instytut Jana Pawła II KUL, Wydawnictwo Academicon
Miejsce i rok wydania: Lublin 2017
Stron:
372
Oprawa: twarda


V tom serii „Papieża Wojtyły Posługa Myślenia” wydany przez Instytut Jana Pawła II KUL oraz Wydawnictwo Academicon.  Jest to zbiór tekstów  prof. Jerzego W. Gałkowskiego.

[…] Co to znaczy, że człowiek jest wolny? Na czym polega przysługująca mu godność i co z niej wynika? Czym jest sumienie i dlaczego wyprowadza ona podmiot ku transcendencji? Czy i w jakim sensie należy respektować prawo naturalne? Jak rozumieć społeczny wymiar bytowania człowieka? Co kryje się za ideą i postulatem personalizmu? Czy rzeczywiście osoba ludzka osiąga swoją pełnię tylko poprzez dar z siebie? Czy globalizacja to szansa rozwoju człowieka, czy jej poważne zagrożenie? Jaki jest istotny sens i doniosłość kultury? Jaki jest związek między filozoficzną refleksją o człowieku a perspektywą teologiczną? To tylko niektóre z pytań, które podejmuje w swych szkicach profesor Gałkowski. Przewodnikiem w tych rozważaniach jest Karol Wojtyła/Jan Paweł II. Autor stale do jego myśli nawiązuje, starając się pokazać, że zarówno dla niego samego, jak i dla czytelnika myśl ta stanowi cenną inspirację i swoisty drogowskaz.

[…] Problemy filozoficzne i etyczne dotykają każdego człowieka i jeśli ktoś chce więcej na ten temat wiedzieć, musi ten trud samodokształcenia podjąć. Pośrednio więc książka ta zachęca czytelników do zainteresowania się problemami filozoficznymi ważnymi dla rozważenia własnych problemów życiowych – i to także jest cenny walor książki. Dodajmy jednak, że Autor nie nasyca swych rozważań nadmiernym terminologicznym bagażem filozoficznym, pisze raczej prosto, formułuje swe myśli językiem zrozumiałym dla każdego myślącego czytelnika, nawet nieznającego meandrów historii filozofii, stawia pytania i propozycje odpowiedzi na nie, prowokując go do własnych przemyśleń, nawet jeśli wymagają one poszerzenia własnej wiedzy filozoficznej. Jest to w tym sensie zachęta do pogłębiania własnej samowiedzy, do budowania własnej filozofii życia. W szczególności jest to zachęta, by przemyślenia Karola Wojtyły/św. Jana Pawła II były inspiracją do budowania własnego projektu życiowego. Warto ten trud podjąć – i warto w tym duchu czytać tę książkę.

Z Wprowadzenia ks. prof. dr. hab. Andrzeja Szostka


Zob. spis treści, wprowadzenie i wstęp


Prof. dr hab. Jerzy W. Gałkowski ur. 25 IV 1937 r. w Jutrosinie (Wielkopolska). W latach 1956–61 studiował filozofię na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej KUL, specjalizując się w dziedzinie etyki. W 1967 r. obronił doktorat z filozofii chrześcijańskiej na podstawie pracy Analiza normowania moralnego u Jana Dunsa Szkota, napisanej pod kierunkiem ks. abp. doc. dr. hab. Karola Wojtyły. W 1979 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego, w 1990 r. stanowisko profesora nadzwyczajnego, zaś 1998 r. otrzymał tytuł profesora zwyczajnego. Do 2009 r. kierował Katedrą Etyki Społecznej i Politycznej KUL. Był członkiem wielu gremiów, m.in. Komitetu Dyrekcyjnego Bureau Internationale Catholique de l‘Enfance, Société Internationale Thomas d’Aquin, Rady Naukowej Instytutu Jana Pawła II KUL, polskiej sekcji UNESCO, Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej (Lublin) oraz Towarzystwa Naukowego KUL. W latach 1980–81 zaangażowany w tworzenie i działanie Wszechnicy „Solidarności” w Lublinie. Od 1989 do 1995 współpracownik Biura Reformy Szkolnej MEN. W latach 1995–2004 pełnił funkcję przewodniczącego Rady Programowej Radia Lublin SA.


Księgarnia
Academicon

Zamów książkę >


 

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować