Aktualności Nowość wydawnicza

Apostolski Kościół a Pismo apostolskie

Ukazała się książka Sławomira Zatwardnickiego pt. „Apostolski Kościół a Pismo apostolskie”. Publikację opracowało Studio DTP Academicon.

Tytuł: Apostolski Kościół a Pismo apostolskie
Autor:
Sławomir Zatwardnicki
Wydawca: 
Wydawnictwo Academicon
Miejsce i rok wydania: Lublin 2024
Stron:
353
Oprawa: miękka
ISBN: 978-83-67833-13-4
DOI: https://doi.org/10.52097/acapress.9788367833134


Wyjściowym założeniem prowadzonej w niniejszej monografii refleksji teologicznej stał się związek między znamionami Kościoła a przymiotami Pisma Świętego. Zakres badań ograniczono do apostolskiego przymiotu Pisma Świętego w jego związku z apostolskim znamieniem Kościoła, tak jak się go rozumie w katolickiej teologii. Katolickie pojmowanie natury i misji Pisma Świętego, jakkolwiek w wielu punktach jest zbieżne z ujęciem protestanckim, różni się jednak doktrynalnie od tego, co proponują teologowie wpisujący się w tradycję reformacji. Tym samym monografia może stanowić katolicki wkład w doktrynę Pisma Świętego, ponieważ po pierwsze włącza w nią istotny dla katolickiej doktryny związek Pisma z Kościołem, a po drugie czyni to biorąc pod uwagę katolicką doktrynę eklezjologiczną. Zaprezentowano w monografii rolę ustanowionego przez Chrystusa urzędu na podstawie dokumentów Kongregacji Nauki Wiary, aby następnie zestawić podkreślone przez kongregację prawdy wiary katolickiej  z poglądami Roberta Williama Jensona, luterańskiego teologa o ekumenicznych zainteresowaniach, otwartego na katolickie stanowisko. Jego refleksje pomogły w teologicznym pogłębieniu eklezjologicznych tez kongregacji, a także pozwoliły na wyraźne wskazanie różnicy między ujęciem katolickim a protestanckim. Stało się to punktem wyjścia do kontynuowania już samodzielnej, choć prowadzonej w dialogu ze spuścizną uznanych teologów, dogmatycznej refleksji nad apostolskością Pisma Świętego w jej związku z apostolskością Kościoła. Więź ta zaznacza się zarówno na etapie kształtowania się Nowego Testamentu w okresie apostolskim, jak i w całej późniejszej historii Kościoła poapostolskiego. Można ją rozpatrywać albo z perspektywy Pisma determinującego apostolskość Kościoła, albo odwrotnie, z perspektywy Kościoła apostolskiego służącego apostolskości Pisma. Najpierw ukazano związek kanonu biblijnego z sukcesją apostolską oraz służbę Magisterium słowu Bożemu. Następnie przedstawiono rolę Pisma Świętego w realizacji misji apostolskiej i eschatologicznego celu Kościoła. W ostatniej części monografii refleksji teologicznej poddano współistnienie apostolskiego Pisma i Tradycji apostolskiej, zwracając uwagę zwłaszcza na tradycję liturgiczną.Wstęp

Rozdział 1. Od Objawienia do ksiąg natchnionych 

Rozdział 2. Kanon a sukcesja apostolska

2.1. Ukształtowanie się kanonu i struktury Kościoła
2.2. Urzędowy świadek a „urząd” Pisma
2.3. Związek kanonu i sukcesji z Objawieniem
Podsumowanie

Rozdział 3.Magisterium w służbie słowa Bożego

3.1. Słowo Boże usłyszane w Kościele
3.2. Natchnione słowo a viva vox Magisterii
3.3. Związek słowa zewnętrznego z wewnętrznym
Podsumowanie

Rozdział 4. Pismo Święte w misji apostolskiej

4.1. Apostolskie pisma a misja Kościoła apostolskiego
4.2. Pismo jako słowo Chrystusa i słowo o Chrystusie
4.3. Nowotestamentowe księgi a Nowe Przymierze
Podsumowanie

Rozdział 5. Eschatologiczny cel pism natchnionych

5.1. Apostolskie Pismo a zadatek przyszłej chwały
5.2. Natchnione słowo a reditus per Christum
5.3. Sakramentalność słowa a eschatologiczna uczta
Podsumowanie

Rozdział 6.Pismo Święte a Tradycja apostolska

6.1. Verbum Dei scriptum vel traditum
6.2. Objawienie a dwa sposoby jego przekazu
6.3. Liturgiczna rola apostolskiego Pisma
Podsumowanie

Zakończenie
1. Pismo Kościoła apostolskiego
2. Pismo apostolskie a apostolskość Kościoła
3. Kościół apostolski w służbie apostolskości Pisma
4. Pismo w Tradycji pochodzącej od apostołów

Wykaz skrótów
Bibliografia
Wydania Pisma Świętego
Dokumenty Magisterium Kościoła
Dokumenty papieskich komisji – biblijnej i teologicznej
Dzieła Roberta Williama Jensona
Literatura pomocnicza

Abstrakt
Abstract


Czytaj w otwartym dostępie


Książka została przygotowana przez nasze Studio DTP.

Wykonaliśmy:

  • projekt graficzny okładki
  • layout
  • skład i łamanie
  • przygotowanie do druku