Nowość wydawnicza Studio DTP Academicon

Człowiek – Państwo – Kościół

Redakcja naukowa: Paweł Sobczyk, Piotr Steczkowski
Wydawca: 
Wydawnictwo Academicon
Miejsce i rok wydania: Lublin 2020
Stron:
818
Oprawa: twarda

Czlowiek - panstwo - kosciol_baner_1
Czlowiek - panstwo - kosciol_baner_2
Czlowiek - panstwo - kosciol_baner_3
Czlowiek - panstwo - kosciol_baner_1 Czlowiek - panstwo - kosciol_baner_2 Czlowiek - panstwo - kosciol_baner_3

Każdy, kto miał okazję poznać ks. prof. dr. hab. Artura Mezglewskiego, wie, jak niezmiernie trudnym zadaniem jest przedstawienie tej nietuzinkowej postaci. Niewątpliwie jest Ksiądz Profesor wybitnym polskim prawnikiem. Równocześnie ma tak barwną osobowość, że do jej oddania lepiej służyłby pędzel artysty malarza niż z trudem składane słowa.


Zob. spis treści

Spis treści

Piotr Steczkowski
„Nieskrępowany duch” z węgierskiego traktu. Sylwetka Księdza Profesora Artura Mezglewskiego historią Jaślisk inspirowana 

Rafał Adamus
Judeochrześcijańska koncepcja ­darowania długów a „względy humanitarne” przy oddłużeniu osób fizycznych 

Katarzyna Badźmirowska-Masłowska, Jacek Rosa
Przestępczość seksualna przeciwko dziecku. Kilka uwag na temat prawa i aksjologii 

Adam Balicki
Uwagi na tle projektu nowelizacji Karty nauczyciela w zakresie odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli 

Marek Bielecki
Wolność sumienia i religii a wykonywanie świadczeń na rzecz obrony 

Paweł Borecki
Zasada niezależności i autonomii Kościoła i państwa w pracach  nad Konstytucją RP z 1997 r. 

Wojciech Brzozowski
Nauczanie religii w szkole publicznej w świetle orzecznictwa ­Europejskiego Trybunału Praw ­Człowieka 

Anna Gałązka
Zasada jawności na etapie ­czynności wyjaśniających w postępowaniu w sprawach o wykroczenia

Wojciech Góralski
List pasterski kard. ­Aleksandra ­Kakowskiego, arcybiskupa ­warszawskiego, O rozkrzewianiu wiary świętej
z 6 stycznia 1921 roku

Beata Górowska
Nauczanie religii w Polsce w latach 1961–2020. Ujęcie przeglądowe

Józef Koredczuk
Bluźnierstwo i obraza religii według Kodeksu kar głównych i poprawczych z 1847 i 1866 roku

Katarzyna Krzysztofek-Strzała
Struktura i działalność ­Wydziału do spraw Wyznań Prezydium… ­Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie oraz Prezydium Rady Narodowej Miasta Krakowa w latach 1960–1970

Justyna Krzywkowska
Udział osadzonego w postępowaniu w sprawie o nieważność małżeństwa kanonicznego – aspekty prawne 

Zbigniew Kwiatkowski
Zakaz przesłuchiwania duchownego w postępowaniu karnym

Aneta Łyżwa, Paulina Mazur
Cyberprzestrzeń jako współczesny rynek handlu ludźmi

Grzegorz Maroń
Quae sunt caesaris, caesari; et quae sunt Dei, Deo. Bezstronność religijna organów ­samorządu ­terytorialnego
w ­niewładczej praktyce uchwałodawczej

Maciej Mikuła, Zdzisław Zarzycki
Nauczanie prawa kościelnego i wyznaniowego w Uniwersytecie Jagiellońskim w latach 2000–2020

Stanisław Nabywaniec
Synod Zamoyski 1720 roku

Jerzy Nikołajew
O przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 106 § 4 Kodeksu karnego wykonawczego – krytycznie

Stanisław Nitecki
Kościół katolicki i związki ­wyznaniowe wykonujące zadania  z zakresu pomocy społecznej w Polsce

Marcin Olszówka
Bilateralność jako wyjątek od ­równouprawnienia związków religijnych

Mateusz Pszczyński
Status prawny katolickich wydziałów teologicznych w uczelniach publicznych 

Mieczysław Różański
Realizacja norm prawnych ­dotyczących ochrony dóbr kultury, zawartych w artykule 14 konkordatu polskiego
z 1925 r.

Aleksandra Rusin-Batko
Rodzaje dowodów i ich znaczenie procesowe w sprawach o przekroczenie prędkości

Jacek Sobczak
Obraza uczuć religijnych prowokacyjną kreacją artystyczną

Izabela Stańczuk
Ograniczenie wolności sumienia i religii w związku z wprowadzeniem stanu epidemii w Polsce

Marek Strzała
Zmiana nazwy wyznaniowej osoby prawnej Kościoła ­Katolickiego w trybie art. 73 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej Szymański
Sprawa Machila. Ubek złodziej z Raciborza

Marzena Toumi, Paweł Zając
Małżeństwo w prawie kanonicznym i w prawie koranicznym (szari’a)

Anna Tunia
Odpowiedzialność duchownego za naruszenie przepisów ruchu drogowego w związku z koniecznością wykonania posługi religijnej

Wacław Uruszczak
Kanoniczny rodowód generalnej zasady kauzalności czynności prawnych

Konrad Walczuk
Umowa podstawowa zawarta między Republiką Słowacką a Stolicą Apostolską – wybrane aspekty formalne
i materialne

Dariusz Walencik, Adam Leszczyński
Organizacja i status ­prawny ­Staroobrzędowej Gminy ­Wyznaniowej w Suwałkach

Paweł Widerski
Charakter prawny pełnomocnictwa do zawarcia małżeństwa

Józef Wroceński
Gwarancje wolności sumienia i religii dziecka w prawie polskim 

Piotr Zakrzewski
Rodzicielskie prawo wskazania ­sądowi opiekuńczemu opiekuna ­małoletniego

Konrad Zamirski
Rewindykacja mienia Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP przed Międzykościelną Komisją Regulacyjną – aspekty prawne

Michał Zawiślak
Struktura wydatków Funduszu ­Kościelnego w latach 1950–1989

Tadeusz J. Zieliński
Prawo wyznaniowe czy prawo światopoglądowe? Rozważania terminologiczne

Krystyna Ziółkowska
Czy czas na zmiany w ochronie praw pracownika – nauczyciela religii?  Postulaty de lege ferenda


Zamów książkę teraz


Książka została przygotowana przez nasze Studio DTP.

Wykonaliśmy:

  • projekt graficzny okładki
  • layout
  • skład i łamanie
  • przygotowanie do druku

 

1 komentarz

Kliknij, aby skomentować