Książka

Joanna Kiereś-Łach: Filozofia i retoryka. Kontekst myślowy „Nowej retoryki” Chaima Perelmana

Książka Joanny Kiereś-Łach Filozofia i retoryka. Kontekst myślowy nowej retoryki Chaima Perelmana już w sprzedaży! Jest to pierwsza w polskiej literaturze naukowej pełna monografia dorobku naukowego tego słynnego, wpływowego oraz ważnego teoretyka retoryki. Książka otwiera serię wydawniczą „Studia z Retoryki i Teorii Dyskursu”.

Studio DTP
Academicon

Zapraszamy do współpracy >

Wykonaliśmy:

  • projekt graficzny okładki
  • layout
  • skład i łamanie
  • przygotowanie do druku

Wydawnictwo
Academicon

Zapraszamy do współpracy >

Autor: Joanna Kieres-Łach
Wydawca: Wydawnictwo Academicon
Miejsce i rok wydania: Lublin 2015
Stron:
316
Oprawa: miękka


Ponieważ Perelman nawiązuje do klasycznej retoryki Arystotelesa, uznając się za jej spadkobiercę, a zarazem reformatora, postawiono pytanie, na czym polega jego „nowa retoryka”. Wymagało to przede wszystkim przywołania i krytycznego rozstrzygnięcia problemu filozoficznego: realizm czy idealizm wraz z ich poznawczymi i kulturowymi konsekwencjami. Zdaniem Autorki dopiero w tej perspektywie można dorzecznie i racjonalnie odpowiedzieć na postawione w monografii pytanie. Propozycja Perelmana jest nie tyle modyfikacją myśli Arystotelesa, ile trafną polemiką autora „nowej retoryki” z tradycją idealizmu, a szczególnie z jej nurtem racjonalistycznym. Jest to bez wątpienia cenny poznawczo wkład w debatę nad retoryką, jednakże – jak się w rozprawie wykazuje – koncepcja Perelmana nie jest wolna od wielu dylematów.

Bez wątpienia doniosłym poznawczo dokonaniem jest klasyfikacja technik argumentacyjnych Perelmana, szczególnie przydatna w dziedzinie prawa. Osiągnięcie to jest rezultatem jego tytanicznej, rozległej i erudycyjnie bogatej pracy, jaką wykonał wraz ze swą współpracownicą Lucie Olbrechts-Tyteca. Zwłaszcza ten dział jego myśli można słusznie uznawać za ważny wkład Perelmana w teorię argumentacji, a także w praktykę retoryczną.

Monografia zawiera indeksy osobowy i rzeczowy oraz bogaty wykaz komentarzy do myśli Perelmana.


Z recenzji:

Autorka niniejszej monografii podjęła się zadania ważnego i trudnego zarazem. Z pewnością retoryka przeżywa aktualnie swój renesans, a Chaim Perelman jest tegoż renesansu inspiratorem i jedną z głównych postaci. Tymczasem w języku polskim brakuje całościowych opracowań jego myśli, a nawet porządnej biografii; nie ma też tłumaczenia jego najobszerniejszego dzieła La nouvelle rhétorique. Traité de l’argumentation. Stąd już sam wybór bohatera monografii i trudności, z którymi musiała zmierzyć się Autorka (praktycznie teksty obcojęzyczne francuskie i angielskie) zasługują na uznanie. Dla osób chcących zapoznać się z twórczością Perelmana niniejsza monografia stanowi dobre źródło.

Dr hab. Ewa Agnieszka Lekka-Kowalik, prof. KUL

Nie ulega wątpliwości, że niniejsza monografia podejmuje – i realizuje w sposób należyty – ważny cel badań, jakim jest rekonstrukcja kontekstu filozoficznego „nowej retoryki” Chaima Perelmana, co stanowi warunek umożliwiający ewentualną ocenę jej nowości, oryginalności i spójności. Realizacja postawionego przez Autorkę celu wymagała rozległej i uporządkowanej wiedzy w zakresie historii filozofii Zachodu, historii retoryki, a w szczególności „nowej retoryki” Perelmana, rekonstruowanej wnikliwie na podstawie tekstów źródłowych – anglojęzycznych, francuskojęzycznych i polskojęzycznych. Z tego względu w monografii została zastosowana nie tylko metoda rekonstrukcji poglądów Perelmana na retorykę i filozofię, ale również metoda historyczna, uwzględniająca całą tradycję wywodzącą się od Arystotelesa, w tym wszelkie modyfikacje (uproszczenia) retoryki datujące się od Renesansu (P. Ramus) i wreszcie próbę odnowienia tej tradycji.

Dr Hab. Honorata Jakuszko, prof. UMCS


Zob. spis treści, wstęp, summary, résumé, indeks osób, indeks rzeczowy.


Księgarnia
Academicon

Zamów książkę >


Joanna Kieres-Łach, ur. 25 stycznia 1986 roku w Lublinie. Doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii, absolwent kulturoznawstwa, trener biznesu. Autorka artykułów naukowych z zakresu retoryki i argumentacji. Prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu retoryki, perswazji, komunikacji, autoprezentacji, a także savoir vivre’u wystąpień publicznych. Zainteresowania naukowe: filozofia kultury, retoryka, sztuka argumentacji, sztuka dyskusji, komunikacja interpersonalna i biznesowa oraz coaching.

 

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować