Aktualności Nowość wydawnicza

Księgi natchnione i ich interpretacja. Inspirujące przesłanie Josepha Ratzingera – Benedykta XVI

Zapisz się do newslettera:

Zgłoś konferencję, wypełniając formularz, który można pobrać > tutaj.

Dołącz o zespołu redakcyjnego portalu Academicon. Więcej informacji > tutaj.

Wydawnictwo
Academicon

Zapraszamy do współpracy >


Tytuł:
Księgi natchnione i ich interpretacja. Inspirujące przesłanie Josepha Ratzingera – Benedykta XVI

Autor:
Sławomir Zatwardnicki
Wydawca: 
Wydawnictwo Academicon
Miejsce i rok wydania: Lublin 2021
Stron:
240
Oprawa: miękka
ISBN: 978-83-62475-56-8
DOI: doi.org/10.52097/acapress.9788362475599

Sposób cytowania: Zatwardnicki, S. (2021). Księgi natchnione i ich interpretacja. Inspirujące przesłanie Josepha Ratzingera – Benedykta XVI, Lublin: Wydawnictwo Academicon. https://doi.org/10.52097/acapress.9788362475599


Niech Augustynowa muszla z herbu papieskiego stanowi metaforę dla niniejszej pracy: z obfitego dorobku wirtuoza teologii wybieram jedynie niektóre, choć wielkiej wagi dla całości, wątki. Dotyczą one teologicznego namysłu nad księgami spisanymi z inspiracji Ducha Świętego oraz zasadami interpretacji, jakiej się one domagają. Pod pojęciem interpretacji rozumiem nie egzegezę, ale zasady rządzące lekturą ksiąg natchnionych; chodzi mi zatem o hermeneutykę – teorię interpretacji świętych tekstów. Teologiczny namysł nad rzeczywistością Objawienia i jego natchnionego świadectwa, a także nad hermeneutyką ksiąg natchnionych okazuje się z kolei inspirujący. Stąd właśnie taki, a nie inny tytuł i podtytuł niniejszej publikacji. Twórczość bawarskiego teologa jest inspirująca: sama w sobie, ale też właśnie przez to, że pobudza do dalszych poszukiwań prowadzonych przez tego, kto dał się jej zainspirować.

Świadomie zastosowana niejednoznaczność podtytułu została odzwierciedlona w rozprawie. Po pierwsze, porządkuje ona dziedzictwo myśli Josepha Ratzingera – Benedykta XVI w wyznaczonym tytułem zagadnieniu. Po drugie, zawiera odniesienia także do refleksji pozostających pod mniejszym lub większym wpływem papieża seniora. I po trzecie, jest świadectwem własnych poszukiwań – zainspirowany czytelnik Benedykta XVI stał się autorem idącym wyznaczonymi śladami; ostrożnie, żeby za daleko nie zboczyć z wyznaczonej trasy, porusza się w kierunku mniej przebadanych przez „Ojca Benedykta” terenów. Dlatego obok rozdziałów stanowiących syntetyczną prezentację spuścizny emerytowanego papieża czy też próbę interpretacji wskazanych przez niego ważnych teologicznie wątków, pojawiają się także bardziej autorskie rozdziały zainspirowane jego dziełem.


Zob. Spis treści

Wprowadzenie

Rozdział 1. Od Objawienia do ksiąg natchnionych 

Dynamiczny wymiar Objawienia
Objawieniem jest Chrystus
Biblia świadectwem Objawienia
Podsumowanie

Rozdział 2. Interpretacja Biblii w świetle misterium Wcielenia

Inkarnacyjny charakter ksiąg natchnionych
Chrystologiczne centrum Pisma Świętego
Egzegeza adekwatna do natury świętych pism
„Hermeneutyka chalcedońska”
Dwubiegunowość w egzegezie
Rekapitulacja

Rozdział 3. Inspiracje mariologiczne a teologia natchnienia 

Ku teologicznej interpretacji natchnienia
Rozumienie natchnienia a stan wiary
Natchnienie biblijne a misterium poczęcia
Drogą Maryi od świętych pism ku Objawieniu
Zakończenie

Rozdział 4. Lektura ksiąg natchnionych w Duchu Świętym

Rola namaszczenia Duchem Świętym
Zmysł wiary i wiedza świętych
Duch Święty a zasada „analogii wiary”
Wnioski

Rozdział 5. Sensus fidei a analogia fidei w egzegezie 

Pierwszeństwo całości – hermeneutyka chrystologiczna
Motyw solowy symfonii a maryjne wariacje
Duch mówiący do Kościoła i przez Kościół
W służbie duchowej egzegezy oraz ewangelizacji
Perspektywy

Rozdział 6. „Jakby dusza teologii” w komunii Kościoła 

Związek Pisma Świętego z Tradycją
Lektura Biblii w ramach Tradycji
Chrystus w Kościele normą interpretacji
Kościół miejscem hermeneutyki Biblii
Relektura

Rozdział 7. „Hermeneutyka lęku” w fundamentalizmie biblijnym

Geneza i charakterystyka fundamentalizmu
Brak szacunku dla natury wiary oraz Biblii
Zdrada sensów dosłownego i duchowego
Alternatywa

Rozdział 8. Hermeneutyka reformy – hermeneutyka wiary

Nie hermeneutyka ciągłości, lecz hermeneutyka reformy
„Hermeneutyka wiary”, a nie „hermeneutyka niewiary”
Nieortodoksyjne dualizmy i monizmy
Jedność diachroniczna i synchroniczna
Hermeneutyka reformy w interpretacji Biblii
Reinterpretacja

Zakończenie
Skróty
BibliografiaStudio DTP
Academicon

Zapraszamy do współpracy >

Wykonaliśmy:

  • projekt graficzny okładki
  • layout
  • skład i łamanie
  • przygotowanie do druku

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

Pakiet DTP

Skład, łamanie, korekta ilustracji, np. wykresów, diagramów, map, schematów, wzorów.

Pakiet graficzny

Projektowanie okładki i stron tytułowych, tworzenie makiety książki, przygotowanie ilustracji.

Open Journal Systems

Platforma do redagowania czasopism naukowych.

Pakiet e-bookowy

Zapis książki w formatach: pdf, epub, mobi.