Patronaty KNF PAN

Komitet Nauk Filozoficznych PAN udziela patronatu szczególnie ważnym konferencjom filozoficznym lub interdyscyplinarnym oraz innym przedsięwzięciom, które obejmują tematykę filozoficzną. W odniesieniu do konferencji, pragniemy promować zwłaszcza takie, które przyczyniają się do rozwoju dyscypliny w Polsce przez aktywizację środowisk filozoficznych, podejmowanie problematyki wyraźnie określonej i istotnej ze względów naukowych lub społecznych, mają charakter ogólnopolski lub międzynarodowy, tzn. w skład komitetu programowego (naukowego) wchodzą osoby nie tylko z ośrodka organizującego konferencję, lecz wybitni specjaliści z całej Polski i/lub z zagranicy w zakresie tematyki, której dotyczy konferencja.

Staramy się, aby składanie wniosków o patronat było jak najmniej zbiurokratyzowane i odbywało się wyłącznie na podstawie kontaktów e-mailowych. Wystarczy, aby organizator wysłał na adres przewodniczącego: gutowski@kul.pl prośbę o objęcie konferencji patronatem KNF PAN oraz załączył dotyczące jej informacje, w tym zwłaszcza o jej tytule, tematyce i celach, składzie komitetu programowego (naukowego), komitetu organizacyjnego i głównych prelegentach. W przypadku przedsięwzięć niekonferencyjnych prosimy o odpowiednie uzasadnienie wniosku o patronat, uwzględniające zwłaszcza związki tego przedsięwzięcia z filozofią.

Decyzję o udzieleniu patronatu lub jego odmowie podejmuje prezydium KNF PAN po dyskusji i głosowaniu. Cała procedura od wystąpienia o patronat do decyzji trwa około 3 tygodni. Decyzja może być poprzedzona konsultacjami z organizatorem, o ile członkowie prezydium poproszą o dodatkowe informacje.