Regulamin
Komitetu Nauk Filozoficznych PAN

§ 1

1. Komitet tworzą wszyscy powołani w jego skład członkowie.
2. Organami Komitetu są przewodniczący i prezydium
3. Prezydium tworzą wybrani na zebraniu plenarnym: Przewodniczący, Zastępca lub Zastępcy, Sekretarz oraz Członkowie Prezydium.
4. Komitet może powołać sekcje, komisje oraz zespoły.
5. W skład sekcji i komisji, o których mowa w ust. 3, wchodzą wyłącznie członkowie Komitetu.
6. W skład zespołów, powoływanych odrębną uchwałą, w której określony jest zakres i czas ich działania, mogą wchodzić osoby niebędące członkami Komitetu; praca zespołu podlega ocenie Wiceprezesa Polskiej Akademii Nauk nadzorującego działalność komitetów.

§ 2

1. Zebrania plenarne Komitetu i zebrania Prezydium Komitetu odbywają się nie rzadziej niż dwa razy w roku kalendarzowym, a zawiadomienia o nich powinny zostać przekazane z co najmniej czternastodniowym wyprzedzeniem, przy czym za podstawowy środek informowania o posiedzeniach uważa się list elektroniczny.
2. Z posiedzenia plenarnego Komitetu i z posiedzenia Prezydium Komitetu sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący i protokolant.
3. Poza przypadkami nadzwyczajnymi protokolantem jest Sekretarz Komitetu.

§ 3

Zebranie plenarne Komitetu podejmuje uchwały w następujących sprawach:
1) wyboru Zastępcy lub Zastępców Przewodniczącego, członków Prezydium Komitetu i Sekretarza;
2) powołania jednostek, o których mowa w § 1 ust. 4;
3) regulaminu działania Komitetu;
4) planu działań Komitetu;
5) rekomendowania członków honorowych Komitetu;
6) zapraszania do swojego składu specjalistów w liczbie określonej w art. 35 ust. 5 Ustawy o PAN i wnioskowania do Dziekana Wydziału o powołanie ich w skład Komitetu;
7) przedłożonych przez Przewodniczącego Komitetu, a niezastrzeżonych do kompetencji innych organów.

§ 4

Prezydium Komitetu podejmuje uchwały w sprawach:
1) planu działań jednostek, o których mowa w § 1 ust. 6;
2) personalnych;
3) przedłożonych przez Przewodniczącego Komitetu lub jego Zastępcę, a niezastrzeżonych do kompetencji innych organów.

§ 5

1. Uchwały, o których mowa w § 3 i 4, podejmowane są zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, z wyjątkiem spraw personalnych, które podejmowane są w głosowaniu tajnym. Warunkiem ważności głosowań jest uczestnictwo w nich co najmniej połowy członków, przy czym dopuszczalne jest oddanie głosu przez pełnomocnika, którym musi być jeden z członków Komitetu.
2. Między posiedzeniami Przewodniczący Komitetu lub upoważniony przez niego Zastępca może zarządzić głosowanie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Głosowanie jest ważne bez względu na liczbę głosujących, jeśli spełnione są następujące trzy warunki:
a) zostanie ogłoszone co najmniej na 3 dni przed terminem nadsyłania głosów,
b) do czasu rozpoczęcia głosowania w danej sprawie co najmniej 3 osoby nie zgłoszą sprzeciwu wobec zastosowania tej formy głosowania
c) czas oddawania głosów nie jest krótszy niż 3 pełne doby.

§ 6

1. Przewodniczący Komitetu:
1) zwołuje posiedzenia plenarne Komitetu oraz posiedzenia Prezydium Komitetu i im przewodniczy;
2) przygotowuje projekty uchwał Komitetu oraz Prezydium Komitetu;
3) kieruje pracami Komitetu;
4) reprezentuje Komitet na zewnątrz.
2. W razie nieobecności Przewodniczącego jego obowiązki wykonuje wskazany przez niego Zastępca.

§ 7

Zgodnie z Art. 36 p. 1 Ustawy o Polskiej Akademii Nauk do zadań komitetu naukowego należy:
1) rozważanie istotnych problemów reprezentowanej dyscypliny lub pokrewnych dyscyplin naukowych oraz organizowanie w tym celu debat, dyskusji i konferencji naukowych;
2) upowszechnianie wyników debat, dyskusji i konferencji naukowych, o których mowa w pkt 1;
3) przeprowadzanie ocen stanu i potrzeb reprezentowanej dyscypliny lub pokrewnych dyscyplin naukowych oraz instytucji naukowych, z ich własnej inicjatywy lub na wniosek jednego z organów Akademii;
4) przygotowywanie opinii, ocen, ekspertyz i prognoz naukowych dotyczących reprezentowanej dyscypliny lub pokrewnych dyscyplin naukowych;
5) współpraca z organami i instytutami naukowymi Akademii we wspieraniu rozwoju osób rozpoczynających karierę naukową;
6) współdziałanie przy wprowadzaniu w życie i upowszechnianiu wyników badań naukowych i prac rozwojowych;
7) dbałość o reprezentatywny wkład nauki polskiej w rozwój nauki w świecie, w tym przez rozwój współpracy międzynarodowej;
8) wspólne z innymi komitetami naukowymi przygotowywanie multidyscyplinarnych opracowań naukowych, z ich własnej inicjatywy lub na wniosek jednego z organów Akademii;
9) ocena wydawnictw naukowych

§ 8

Komitet Nauk Filozoficznych uznaje za swoje szczególne zadanie inicjowanie i wspieranie działań, które zmierzają do:
1) integracji polskiego środowiska filozoficznego,
2) podwyższenia poziomu badań naukowych w zakresie filozofii i akcentowania znaczenia uczciwości naukowej,
3) podwyższenia poziomu kształcenia filozoficznego,
4) zwiększenia udziału filozofii w edukacji na różnych poziomach i w dyskursie publicznym,
5) nawiązania i podtrzymania naukowej współpracy polskich filozofów z filozofami z zagranicy oraz promocji polskiej myśli filozoficznej.
Dla realizacji tego celu Komitet monitoruje zmiany w systemie szkolnictwa w Polsce, stan badań w zakresie filozofii i kształcenia filozoficznego, tendencje w edukacji filozoficznej i społecznym wizerunku filozofii oraz dokonuje ich oceny.

§ 9

1) Członkiem honorowym Komitetu może zostać osoba posiadająca szczególne zasługi dla filozofii polskiej lub zasłużona w pracy na rzecz Komitetu.
2) Godność członka honorowego przysługuje dożywotnio.
3) Członek honorowy może uczestniczyć w zebraniach plenarnych bez głosu stanowiącego.
4) W przypadku, gdy członek honorowy zostaje wybrany do Komitetu na daną kadencję, nabywa uprawnienia członka Komitetu.

§ 10

Bardziej szczegółowe zadania określane są w rocznych planach, które podlegają akceptacji przez kierownictwo Polskiej Akademii Nauk i stanowią podstawę oceny działalności Komitetu.