Książka Nowość wydawnicza Prawo

Skutki prawne powinowactwa w prawie polskim

Studio DTP
Academicon

Zapraszamy do współpracy >

Wykonaliśmy:

  • layout
  • skład i łamanie
  • przygotowanie do druku

 


Wydawnictwo
Academicon

Zapraszamy do współpracy >

Autor: Ks. Zdzisław Jancewicz
Seria wydawnicza: Monografie prawnicze, t. 3
Wydawca: 
Wydawnictwo Academicon
Miejsce i rok wydania: Lublin 2018
Stron:
 714
Oprawa: miękka


Za interesujące należy uznać sformułowane w książce postulaty de lege ferenda, w szczególności odnoszący się do dopuszczenia możliwości uchylenia się od skutków prawnych powinowactwa. Zwraca on uwagę na próbę pogodzenia istoty instytucji powinowactwa ze współczesnymi realiami, gdzie nieraz relacja powinowactwa w ogóle nie zawiera elementu więzi emocjonalnej. Na aprobatę zasługuje stanowisko, iż więź emocjonalna nie jest najbardziej istotnym elementem powinowactwa, którego powstanie, co podkreśla autor, ściśle jest związane z zawarciem małżeństwa. Pozytywnie przy tym ocenić należy, iż nie umknęła autorowi pracy funkcja ochronna przepisów dotyczących powinowactwa, której przedmiotem jest ochrona więzi nie tylko między małżonkami, ale również jednym z nich i jego krewnymi. Przedstawione studium prawne będzie bardzo przydatne nie tylko dla teoretycznego obrazu relacji rodzinno-prawnych, ale w wielu aspektach będzie też przydatne dla praktycznego stosowania prawa w Polsce.

Z recenzji abp. dr. hab. Andrzeja Dzięgi, prof. WSAP Szczecin

* * *

Mimo że instytucja powinowactwa ma charakter powszechny, występuje bowiem zawsze jako konsekwencja małżeństwa oraz rodzi szereg istotnych skutków prawnych, problematyce tej nie została dotychczas poświęcona odrębna monografia naukowa w polskim piśmiennictwie prawniczym […]. Recenzowana książka jest więc pierwszym w Polsce kompleksowym opracowaniem naukowym dotyczącym powinowactwa oraz jego skutków prawnych występujących w systemie prawa polskiego. […] Syntetycznie ujęte w zakończeniu pracy bogate, interesujące i oryginalne wnioski i postulaty legislacyjne potwierdzają pogląd, że poruszone w książce zagadnienie zasługiwało na opracowanie naukowe. […] Dokonana w pracy systematyka skutków prawnych powinowactwa ma oryginalny oraz twórczy charakter. Jako osiągniecie badawcze potraktować należy bowiem wyraźne rozgraniczenie skutków prawnych na grupę uprawnień i obowiązków oraz ich dalsze usystematyzowanie według określonych kryteriów. Niewątpliwie cenne są także rozważania dotyczące powinowactwa jako stosunku prawnego, który oddziałuje pozytywnie na małżeństwo, z którym jest związany i pełni wobec niego funkcję ochronną.

Z recenzji dr. hab. Grzegorza Tylca, prof. KUL


Księgarnia
Academicon

Zamów książkę >

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować