Blog wydawniczy

Artykuł naukowy i monografia naukowa

artykuł naukowy
W świecie nauki niezwykle ważną rolę odgrywa ewaluacja, czyli ocena dorobku naukowego badaczy oraz ośrodków naukowych w danej dyscyplinie. Aby jej wyniki były jak najlepsze, naukowcy muszą zadbać o publikowanie wyników swoich badań w postaci monografii oraz artykułów naukowych, za które otrzymują określoną liczbę punktów. Jakie kryteria musi spełniać publikacja, abyśmy mogli ją uznać za monografię naukową lub artykuł naukowy?

Co to jest artykuł naukowy?

Według obowiązującego od 2019 r. rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego artykuł jest naukowy, jeśli:

  • jest recenzowany i opublikowany w czasopiśmie naukowym albo w recenzowanych materiałach z międzynarodowej konferencji naukowej,
  • przedstawia dane zagadnienie w sposób oryginalny, twórczy, problemowy lub przekrojowy,
  • opatrzony jest przypisami, bibliografią lub innym właściwym dla danej dyscypliny naukowej aparatem naukowym.

Dodatkowo za artykuł naukowy uważa się także artykuł recenzyjny opublikowany w czasopiśmie naukowym zamieszczonym w wykazie czasopism.

Jest jednak grupa tekstów, których nie uznaje się za artykuły naukowe podlegające ewaluacji. Należą do niej: edytorial, abstrakt, rozszerzony abstrakt, list, errata i nota redakcyjna.

Jakie kryteria musi spełniać monografia naukowa?

Zgodnie z rozporządzeniem publikację możemy uznać za monografię naukową, jeśli:

  • jest to książka recenzowana,
  • w sposób oryginalny i twórczy prezentuje się w niej określone zagadnienie naukowe,
  • zawiera przypisy i bibliografię lub inny aparat naukowy stosowany w ramach danej dyscypliny naukowej.

Co więcej, monografie naukowe to również:

  • recenzowane, zawierające przypisy i bibliografię lub inny aparat naukowy przekłady: a) na język polski dzieła ważnego dla nauki lub kultury wydanego w obcym języku,
    b) na inny język nowożytny dzieła istotnego dla nauki lub kultury wydanego w języku polskim,
  • edycje naukowe tekstów źródłowych.

Jak widać, nie nie każda publikację można określić mianem monografii lub artykułu naukowego i nie każda przyczynia się tym samym do budowania dorobku naukowego podlegającego ewaluacji. Zarówno monografia naukowa, jak i artykuł naukowy muszą spełniać określone wymogi, zawarte w rozporządzeniu ministra. Warto o tym pamiętać, opracowując wyniki badań z myślą o ich publikacji.

PS. Jeśli ciekawią Was inne zagadnienia językowe i edytorskie, zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi wpisami na blogu wydawniczym Academicon.

Tekst przygotowany na podstawie:
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej (Dz.U. 2019 poz. 392), https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000392/O/D20190392.pdf (dostęp: 9.01.2024).

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować